Opprettelse av Sigridbrenna naturreservat


Høringsfrist 19. mars 2019 23:59

Den sjeldne rødmøkkmosen er funnet i det foreslåtte Sigridbrenna naturreservat.
Den sjeldne rødmøkkmosen er funnet i det foreslåtte Sigridbrenna naturreservat. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Sigridbrenna naturreservat i Åsnes kommune.

Området som foreslås vernet er et relativt flatt område med gammel gran- og furuskog. Topografien varierer mellom lave tørre koller og mer fuktige søkk. Det er kun 37 meter i høydeforskjell fra det laveste til det høyeste punktet i området. Vegetasjonstypene en finner her er gran-bjørkesumpskog, blåbærskog og bærlyngskog.

Gammel skog med rikelig med død ved i ulike nedbrytningsstadier er viktige områder for mange sårbare arter. Av rødlistede arter som er registrert i området kan gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), rosenkjuke (NT) og rynkeskinn (NT) nevnes. I tillegg er det funnet signalarter som piggbroddsopp, granrustkjuke, rekkekjuke, hyllekjuke og hvit tømmerkjuke på en rekke granlæger. Det er viktig å verne arealer med gammelskog og høye naturverdier i denne regionen som ellers har hardt dreven skog.

I sidemenyen kan du lese alle høringsdokumentene knyttet til saken. Kort sagt innebærer forslaget at hogst av skogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking og uttransport av storvilt er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget om å opprette Sigridbrenna naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 19. mars 2019. Du kan sende en e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller bruke skjemaet nedenfor til å uttale deg.