0-24 samarbeidet: Invitasjon til deltakelse i pilot 

Regjeringen vil prøve ut samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Kommunene i Innlandet inviteres til å søke om deltakelse i piloten.

Offentlig forvaltning kjennetegnes av en sektorinndeling med relativt høye barrierer for samarbeid på tvers. Inndelingen medfører at de ansatte i de ulike tjenestene i kommunen arbeider ut fra forskjellige samfunnsoppdrag og prioriteringer. De er i tillegg organisert forskjellig, med ulike finansieringssystemer og juridiske rammeverk.

Dagens 250 statlige tilskuddsordninger mot kommunene bidrar til å forsterke sektorutfordringene. Skal kommunene lykkes med å gi et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til utsatte barn og unge og deres familier, må staten i større grad samordne sine virkemidler og innsatser slik at de bedre understøtter og stimulerer samordnings- og utviklingsarbeid lokalt.

Pilot for programfinansiering

Regjeringen har godkjent et forslag fra 0-24-samarbeidet om å iverksette en pilot for programfinansiering. Aktørene som står bak er KS, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Gjennom piloten ønsker direktoratene å få mer kunnskap om effekten av en mer fleksibel finansieringsmodell, fremfor dagens mange ulike sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger. Kommunene i Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark er invitert til å søke om deltakelse.

En ressursgruppe i hver region bestående av blant annet fylkesmannen og KS regionalt behandler søknadene og velger ut inntil fire kommuner i hver region som får tilbud om å være pilot. Totalt kan det velges inntil tolv kommuner som blir piloter.

Tilskudd til kommunene

Fra 2020 og ut pilotperioden tildeles pilotkommunene et samlet årlig beløp bestående av midler fra fem ulike tilskuddsordninger fra de fire departementene som står bak 0-24-samarbeidet. I utmålingen av midler til den enkelte kommune legges det til grunn at kommunen skal motta hva den ellers kunne fått gitt at kriteriene for den enkelte av de fem tilskuddsordningene var oppfylt. Ingen kommune skal komme dårligere ut økonomisk ved å være pilotkommune.

Et viktig mål er å øke det lokale handlingsrommet i kommunene. Kommunene i piloten gis lokal frihet som skal stimulere til utviklingsarbeid og fremme samarbeid mellom tjenestene i kommunen slik at utsatte barn og unge får bedre tjenester.

Til å utøve handlingsrommet får pilotkommunene stilt til rådighet en pott av midler, hvor potten består av midler fra ulike tilskuddsordninger fra direktoratene som deltar i pilot for programfinansiering. Kriteriene for tilskuddene vil ikke knyttes til det enkelte tilskudd og tjeneste, men slås sammen til å gjelde tiltak og tjenester mot målgruppen.

Kriterier for utvelgelse av kommuner

Kommuner som ønsker å bli med i piloten må være motivert og ha kapasitet til å gjennomføre utviklingsarbeidet det legges opp til. Utvalgte UH/kompetansemiljø vil gi veiledning i kommunenes tiltaksutvikling hvis kommunen ønsker dette. Planlegging og utvikling av tiltakene i kommunene starter høsten 2019. Formell oppstart av tiltakene i kommunene er januar 2020 og skal vare ut 2022.

Kriteriene for utvelgelse av kommuner er:

  • Kommunen skal være motiverte og ha kapasitet for å gjennomføre kartleggings- og utviklingsarbeidet som piloten legger opp til.
  • Søknaden fra kommunen skal være politisk behandlet og vedtatt i kommunen.
  • Skriftlig søknad kan suppleres med møte/dialog med aktuelle kommuner etter behov.

Om søknaden

I søknaden skal kommunen ikke gå i detalj på tiltakene eller tjenestene man ønsker å teste ut, kun gi en overordnet beskrivelse. Beskrivelsen skal si noe om utviklingsarbeidet kommunen skal gjøre, samt gi en kort omtale av tiltak og tjenester kommunen ønsker å teste ut. Dette må være tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig samarbeid i kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre tjenester. Søknaden skal være forankret i kommunen gjennom at den må være politisk behandlet og vedtatt. Hvis politisk behandling ikke er mulig før søknadsfristen utløper kan vedtaket ettersendes. Søknadsfristen er 31. mai.

Kommunene som søker kan av fylkesmannen bli invitert til dialog for å gi utfyllende informasjon om søknaden. Den detaljerte tiltaksutviklingen starter når kommunen er godkjent som pilot.

Evaluering

Alle tiltak og tjenester i kommunene som utprøves innen rammen av midlene som tildeles skal evalueres. Evalueringen skal blant annet svare ut behov for mer kunnskap om:

  • Virkninger og erfaringer av tiltak overfor målgruppen.
  • Programfinansiering som statlig virkemiddel overfor kommuner - særskilt som middel for tverrsektorielt samarbeid.

Kommunene som blir pilot forplikter seg til å samarbeide med evalueringsmiljø(ene) og dele erfaringer. 

Et bakgrunnsnotat, som gir mer utfyllende informasjon, om blant annet pilot for programfinansiering, krav til søknaden, den nye tilskuddsordningen, ulike roller i piloten og evaluering ligger som   

Søknaden sendes til fylkesmannen i Innlandet per epost fminpost@fylkesmannen.no med kopi til fminhkr@fylkesmannen.no. Søknaden merkes 2019/10445.

0-24-samarbeidet

0-24-samarbeidet er et samarbeid om å gi bedre koordinerte tjenester og en mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år. Et mål med 0-24-samarbeidet er å finne løsninger som bidrar til å bryte med «silotenkning» på alle nivåer i forvaltningen.