Rovviltforskriften - endring av periode for lisensfelling av ulv

Regjeringen har vedtatt endring i rovviltforskriften slik at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen nå er fra og med 1. desember til og med 31. mai. Endringen er allerede trådt i kraft.

Regjeringen har vedtatt endring i lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. I tillegg er det vedtatt endringer i merknadene til bestemmelsen. Endringene er gjort gjeldende fra og med 19. mars 2019. Dette betyr at lisensfellingsperioden for ulv i 2019 varer til og med 31. mai 2019.

Endring i rovviltforskriften

Rovviltforskriften § 10 femte ledd lyder nå slik (endringen er uthevet med fete typer):

«Fellingsperioden er for:

  1. gaupe: 1. februar til og med 31. mars
  2. jerv: 10. september til og med 15. februar
  3. bjørn: 21. august til og med 15. oktober
  4. ulv innenfor ulvesonen: 1. januar til og med 15. februar.
  5. ulv utenfor ulvesonen: 1. desember til og med 31. mai»

Kommentarene til rovviltforskriften

Kommentarene til rovviltforskriftens § 10 femte ledd er endret og lyder nå (endringen er uthevet med fete typer):

«Femte ledd:

Perioden for lisensfelling på jerv er satt fra 10. september til og med 15. februar. Dette kan bidra til å sikre jaktrettshavere og grunneiere en mulighet til å kombinere for eksempel hjorteviltjakt og lisensfelling på jerv samtidig som man unngår å sette valpenes overlevelse i fare.

Innenfor ulvesonen vil det være parring, yngling og årsvalper som kan bli berørt av en lisensfelling. Det er derfor i dette området fastsatt en fellingsperiode som på den ene siden sikrer at årsvalpene er store nok til å kunne greie seg uten alfadyr dersom disse blir skutt, og på den andre siden er fellingsperioden avgrenset av perioden da ny parring starter. Ut fra dette er fellingstiden i dette området fastsatt til perioden 1. januar til og med 15. februar.

Utenfor ulvesonen vil det i hovedsak være lisensfelling rettet mot streifdyr. I dette området er fellingstiden fastsatt til perioden 1. desember til og med 31. mai. Der en lisensfelling utenfor ulvesonen kan berøre årsvalper bør ikke lisensfellingen starte før 1. januar. Videre bør lisensfelling utenfor ulvesonen som kan berøre kjente, nye pardannelser avsluttes 15. februar.

Tamreindrift kan være sårbar for forstyrrelser hele året, og særlig gjelder dette i siste del av lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen i april-mai. Det påhviler derfor et ansvar på lisensjegere om at lisensfelling av ulv i tamreinområder gjennomføres i samråd med berørte reinbeitedistrikt.

Lisensfelling av alle rovviltarter omfattes av grunneiers enerett. Miljødirektoratet kan imidlertid bestemme at felling kan utføres uavhengig av grunneierretten, jf. viltloven § 35. Dette kan for eksempel være aktuelt for å sikre at felling av skadevoldende individer gjennomføres på en effektiv måte.»

Ikrafttreden

Endringene i rovviltforskriften trådte i kraft 19. mars 2019.

Ny registrering og betaling av jegeravgift

Vi minner om at jegere, som vil delta i lisensfellingen av ulv etter 31. mars, må registrere seg som lisensjegere for et nytt jaktår fra og med 1. april. De må også betale ny jegeravgift for jaktåret 2019-2020.