Ålens vandring bør bedres også i Norge

I anledning den internasjonale fiskevandringsdagen 21. april, setter vi søkelyset på den mystiske ålen. Fra å være vanlig er ål i dag truet.

Bestanden av ål i Europa har blitt sterkt redusert siden 1980. Selv om det er en liten økning i innsig de senere år, vurderes bestanden fortsatt som svak. Ålen er ført opp i både norsk- og internasjonal rødliste over truede arter og ble totalfredet i 2010. 

Pilotprosjekt om ål i Agder

I 2018 har Miljødirektoratet gitt Fylkesmannen i Agder i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt om ål. Agder har vært et av de viktigste områdene for ål i Norge, men de historisk største fangstene. Prosjektet skal sammenstille og gjøre tilgjengelig eksisterende kunnskap om utbredelse av ål i regionen, som grunnlag for videre arbeid med restaurering av opprinnelige ålevassdrag.

Les mer om ålen på Vannportalen.no

Registrer vandringshindre

I morgen lanserer også AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) sin barriere app. Last ned og registrer barrierer for fisk. La oss i Agder vise vei for resten av Norge.

https://amber.international/about/