Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


07.12.2019

Ny høringsfrist: Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder

Ny høringsfrist: Fylkesmannen i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for åtte skogsområder i Lyngdal, Kristiansand, Søgne, Bygland, Birkenes, Risør, Gjerstad og Åmli kommuner. Områdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

06.12.2019

Syv nye skogreservater i Agder

I Aust-Agder er fem nye skogområder vernet og to eksisterende naturreservat utvidet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog  i Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal.

04.12.2019

Stor interesse for seminar om marin forsøpling

Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder Fylkeskommune arrangerte den 26. november seminar om marin forsøpling i Grimstad. Interessen for seminaret viser at temaet fremdeles er høyaktuelt i Agder.

04.12.2019

Tillatelse til utvidelse av deponi for Maren AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Maren AS tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 til utvidelse av eksisterende deponi. Tillatelsen omfatter også økte rammer for mottak, mellomlagring og deponering av forurensede masser.  

29.11.2019

Lisensfelling av ulv starter 1. desember

Lisensjakt på ulv starter 1. desember i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten tre ulver for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten tre ulver for hele regionen.

29.11.2019

Kvotefri jakt på gaupe i region 1

Det er opna for kvotefri jakt på gaupe i heile Region 1 i 2020 i perioden 1. februar til 31. mars.

26.11.2019

Utslippstillatelse for Neset avløpsrenseanlegg

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Froland kommune gitt utslippstillatelse for nytt avløpsrenseanlegg på Neset etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16, 22 og 40 samt forurensningsforskriften) § 14-4.

22.11.2019

Kvote for lisensfelling av gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2019-2020

Rovviltnemnda i region 2 har fastsatt en samlet kvote på inntil 20 dyr for lisensjakta i 2019-2020.

04.11.2019

Heving av støygrensen for Hausvik industriområde

Velde Fjellboring AS har søkt Fylkesmannen om å heve støygrensen i forurensningsforskriften kap. 30 for Hausvik Industriområde på søndager/helligdager.

04.11.2019

Tillatelse til utfylling ved fergeterminalen i Kristiansand

Kristiansand Havn KF har fått tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut inntil 176 000 m3 masser ved fergeterminalen i Kristiansand kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel