Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.02.2019

Velkommen til TEFA-seminaret 2019

Velkommen til årets TEFA-seminar på Dyreparken Hotell, Kristiansand, torsdag 7. mars 2019. Nytt av året er kveldsseminar 6. mars.


12.02.2019

Åpner kvotejakt på gaupe i begrenset område

Kvotejakta på gaupe er åpnet igjen i et begrenset jaktområde som omfatter Åmli kommune i Aust-Agder og fem kommuner i Telemark. Kvoten er fem dyr, hvorav ett voksent hunndyr.


04.02.2019

Oppstart av frivillig vern for seks skogområder

Seks skogområder i Aust- og Vest-Agder er aktuelle for frivillig vern. Alle inviteres til å gi innspill til oppstartsmeldingen innen 1. mars 2019.


01.02.2019

Har identifisert verneverdig natur

Fylkesmannen i Agder har nå identifisert aktuelle områder som oppfyller kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern.


31.01.2019

Jakt på gaupe i 2019

Aust-Agder og Vest-Agder hører til hver sin rovviltregion, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige i de to fylkene. Perioden for jakt i begge fylker er fra 1. februar til 31. mars.


31.01.2019

Agder Renovasjon IKS har fått endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Renovasjon IKS tillatelse til å utvide deponiet og til årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser.


22.01.2019

Klimasats Workshop: Hvordan få sin andel av 200 millioner kroner til lokale klimatiltak?

Klimasatsmidlene er "lavthengende frukt" for kommuner som tar klimautfordringene på alvor! Søknadsfrist 15. februar.


18.01.2019

Vindholmen eiendom AS - engangstillatelse til heving av vrak

Fylkesmannen i Agder har gitt Vindholmen eiendom AS (tidligere Arendal Industrier AS) tillatelse etter forurensningsloven til berging av lektere fra sjøbunnen ved Vindholmen i Arendal kommune .Vedtaket kan påklages innen tre uker.


08.01.2019

Rene Listerfjorder - Reviderte tiltaksløsninger for Logakanalen, Årenes, Slippen og Simek sør

Fylkesmannens miljøvernavdeling ønsker innspill til foreslåtte endringer innen 24. januar.


04.01.2019

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2019

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke er 31. januar 2019.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel