Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.04.2019

Rydde strandsøppel i påska?

For de som velger kystpåske framfor påskefjellet, er det mulig å fylle fritiden (en del av den) med samfunnsnyttig dugnadsarbeid. Kristiansand kommune har penger til formålet og Hold Norge rent lader opp til ny ryddesesong.

12.04.2019

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet!

Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler.

11.04.2019

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder, trer i kraft mandag etter palmesøndag. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.

10.04.2019

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Froland og Åmli og en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Gjerstad kommune. Vern av disse områdene vil bidra med i overkant av 3 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.

05.04.2019

AF Gruppen AS – søknad om utfylling og mudring i forbindelse med etablering av ny E39

AF Gruppen AS søker om tillatelse til utfylling av ca. 995 000 m3 masser i vassdrag i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal kommuner. Det søkes også om tillatelse til begrenset mudring av masser i berørte vassdrag. Fylkesmannen ønsker innspill til søknaden innen 6. mai 2019.

28.03.2019

Rovviltforskriften - endring av periode for lisensfelling av ulv

Regjeringen har vedtatt endring i rovviltforskriften slik at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen nå er fra og med 1. desember til og med 31. mai. Endringen er allerede trådt i kraft.

26.03.2019

Tilrådning om vern av fem skogområder i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen la 15. mars fram forslag om å opprette to nye naturreservater samt å utvide tre eksisterende naturreservater i Aust-Agder og Vest-Agder fylker.

26.03.2019

Dvergfossen kraftverk – søknad om tillatelse etter forurensningsloven

Fylkesmannens miljøvernavdeling ønsker innspill til søknad om utslippstillatelse for bygging av Dvergfossen kraftverk i Kvinesdal kommune.

21.03.2019

Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag

Livet i elver og bekker er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs vassdraget.  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå laget en veileder for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover.

20.03.2019

Nytt i 2019 om rapportering av fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen endringer i kravene til rapportering av fiske etter laks og sjøaure. Det er endringer både for elvefisket og for sjøfisket. Det skal nå også rapporteres fangst av regnbueørret og pukkellaks.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel