Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.06.2019

Ukjent fiskesykdom hos laks

Det er funnet syk laks i flere elver på Øst- og Sørlandet siden laksefisket begynte i år. Fiskere bes om å ta forholdsregler for å unngå mulig smitteoverføring. Meld også fra til Mattilsynet og Fylkesmannen hvis dere oppdager syk eller død laks. 

31.05.2019

Ingen endringer i fiskereglene for Melhusfossen i Audna i 2019

Ulovlig krøking (hukking) av laks har vært et problem i Melhusfossen. Miljødirektoratet opprettholder allikevel dagens fiskeregler, men forutsetter at fiskerettseierforeningen og grunneiere intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske.

31.05.2019

Krypsivprosjektet på Sørlandet

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad om fjerning av krypsiv og mudring av krypsivbelastet bukt. Frist for høringsuttalelser er 28. juni 2019.

31.05.2019

Utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder har innvilget søknad om utvidet driftstid til Klodeborg pukkverk. Pukkverket leverer pukkverksprodukter til E18–prosjektet på strekningen Arendal – Tvedestrand. 

31.05.2019

Utsleppsløyve til Ose Water AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Ose Water AS løyve etter forureiningslova til utslepp av prosessavløpsvatn og kjølevatn. 

16.05.2019

Forslag til forskrift om utvidet jakttid på grågås i Grimstad kommune

Grimstad kommune ønsker å få utvidet jakttid på grågås ved å fremskynde jakstart så mye som mulig, slik at jakta starter fra og med 26. juli.

16.05.2019

Invitasjon til klimasamling for kommunene i Agder

Alle kommunene i Agder er invitert til samling 23. og 24. oktober 2019 på Scandic Bystranda i Kristiansand. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

16.05.2019

Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av et nytt skogområder samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat begge i Evje og Hornnes kommune. Vern av disse områdene vil bidra med litt over 3000 daa nytt verneareal i Aust- Agder.

08.05.2019

Forslag om vern av to nye skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av to nye skogområder i Bygland, Åmli og Vegårshei kommune samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Sirdal kommune. Vern av disse områdene vil bidra med nesten 6 000 daa nytt verneareal i Aust og Vest-Agder.

07.05.2019

Ny handlingsplan for den unike damfrosken

Damfrosk er oppført som kritisk truet på Norsk rødliste for arter. Fylkesmannen og Miljødirektoratet har nå laget en ny handlingsplan for å sikre arten. Overvåking, oppdrett og utsetting, biotopforbedring, informasjon og etablering av bestander på nye lokaliteter er blant tiltakene som foreslås.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel