Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


23.11.2020

Fylkesmannens nettsteder flyttes til skylagring.

Det vil forenkle driften og gjøre nettløsningen vår sikrere, men fører til nedetid kommende helg.  

23.11.2020

Tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug i forbindelse med etablering av ny veitrasé for fv. 416 på strekningen Selåsvatn – Simonstad.

19.11.2020

Kvotefri jakt på gaupe i region 1

Det er opna for kvotefri jakt på gaupe i heile Region 1 i 2021 i perioden 1. februar til 31. mars.

13.11.2020

Kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har fastsatt en samlet kvote på inntil 32 dyr for jakt på gaupe i 2021. Vedtaket kan påklages innen tre uker til Klima- og miljødepartementet. 

11.11.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya industriområde i Kristiansand kommune.

09.11.2020

Søknad om etablering av behandlingsanlegg for fritidsbåter

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand søker om tillatelse til å etablere behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter på sitt avfallsanlegg på Mjåvann i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 11. desember 2020.  

06.11.2020

Skjøtsel i Tveitvann naturreservat i Kristiansand

Fylkesmannen har satt igang fjerning av flere fremmede arter, i stor grad sitkagran, for å restaurere naturen i Tveitvann naturreservat og få tilbake naturlig edellauvskog.

27.10.2020

Søknad om etablering av asfaltverk

Velde Produksjon avdeling Mandal søker om tillatelse til å etablere asfaltverk ved gnr. 27 bnr. 37 og 38 i Lindesnes kommune. Høringsfristen er 20.11.2020. 

26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

19.10.2020

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Vi minner om fristen for å sende søknad om erstatning for tap av husdyr som skyldes fredet rovvilt (gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn) er 1. november. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel