Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


17.10.2019

Utslippstillatelse for Svindland AS i Flekkefjord kommune

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Svindland AS gitt utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16.

11.10.2019

Fylkesmannen har innsigelse til deler av reguleringsplan for Hamrevann i Kristiansand

Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I tillegg er forslaget i konflikt med dokumentert naturmangfold.

30.09.2019

Høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft på land

Med bakgrunn i kjent kunnskap om naturmangfold, landskap og friluftslivsinteresser på Agder, foreslås det å ta ut åtte områder fra nasjonal ramme. For resterende arealer bør den nasjonale rammen følges opp av nødvendig kunnskapsinnhenting. 

27.09.2019

Maren AS søker om tillatelse til etablering og drift av ny deponicelle

Maren AS søker om tillatelse til etablering og drift av ny deponicelle på Brennevinsmyra avfallsanlegg, med kapasitet på 1100 000 m3 avfall. Høringsfristen er 1. november 2019. 

09.09.2019

Lisensjakt på jerv starter 10. september

Lisensjakt på jerv starter 10. september i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten på åtte jerv for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten på to jerv for hele regionen.

03.09.2019

Skadefellingstillatelse på én ulv

Fylkesmannen i Agder gir tillatelse til skadefelling av én ulv i Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner i Vest-Agder 3. september–17. september 2019.

30.08.2019

Endring av utslippstillatelse til Sjølingstad uldvarefabrikk i Lindesnes kommune

Sjølingstad uldvarefabrikk søker om endring av tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann fra ullvareproduksjon. Frist for uttalelse til høringen er 30.9.2019.

30.08.2019

Søknad om utslippstillatelse for nytt renseanlegg på Neset i Froland kommune

Froland kommune søker om utslipp av kommunalt avløpsvann fra nytt renseanlegg på Neset. Høringsfrist er 30.9.2019.

29.08.2019

Ny veileder om hubrotiltak fra Fylkesmannen

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder har publisert rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen.

27.08.2019

Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15.oktober 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel