Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


08.07.2019

Svindland AS søker om utslippstillatelse

Svindland AS søker Fylkesmannen i Agder om tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann fra nyetablert pølsefabrikk på Sirnes, gnr. 137, bnr. 48 i Flekkefjord kommune.  

05.07.2019

Opprydning av forurenset grunn på Eydehavn

Fylkesmannens miljøvernavdeling har mottatt søknad med tilhørende tiltaksplan om tillatelse til opprydding av forurenset grunn på gnr./nr. 52/701. 

03.07.2019

Kartlegging av naturtyper 2019

Sommeren og høsten 2019 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i kystkommunene fra Risør til Lindesnes. Kartleggingen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

01.07.2019

Søknad om utslippstillatelse for anleggsarbeid i forbindelse med ny E39

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp fra anleggsarbeid for arbeidene med ny E39 mellom Mandal øst og Mandal by. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 3. juli – 16. august 2019. 

24.06.2019

Nye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok 21.6.2019 vern av tre nye skogområder på Agder og utvidelse av tre eksisterende naturreservat. Verneområdene har alle kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

14.06.2019

Ukjent fiskesykdom hos laks

Det er funnet syk laks i flere elver på Øst- og Sørlandet siden laksefisket begynte i år. Fiskere bes om å ta forholdsregler for å unngå mulig smitteoverføring. Meld også fra til Mattilsynet og Fylkesmannen hvis dere oppdager syk eller død laks. 

31.05.2019

Ingen endringer i fiskereglene for Melhusfossen i Audna i 2019

Ulovlig krøking (hukking) av laks har vært et problem i Melhusfossen. Miljødirektoratet opprettholder allikevel dagens fiskeregler, men forutsetter at fiskerettseierforeningen og grunneiere intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske.

31.05.2019

Krypsivprosjektet på Sørlandet

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad om fjerning av krypsiv og mudring av krypsivbelastet bukt. Frist for høringsuttalelser er 28. juni 2019.

31.05.2019

Utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder har innvilget søknad om utvidet driftstid til Klodeborg pukkverk. Pukkverket leverer pukkverksprodukter til E18–prosjektet på strekningen Arendal – Tvedestrand. 

31.05.2019

Utsleppsløyve til Ose Water AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Ose Water AS løyve etter forureiningslova til utslepp av prosessavløpsvatn og kjølevatn. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel