Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


13.01.2020

Tillatelse til oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta, Kvinesdal

Fylkesmannen har gitt Listerskjell AS utslippstillatelse til etablering av oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta. 

10.01.2020

Håndtering av overskuddssnø

Forurenset snø kan blant annet inneholde tungmetaller og mikroplast. Den som er ansvarlig for snøhåndteringen skal vurdere risiko og behov for tillatelse i forkant av dumping eller deponering.

10.01.2020

Klippeblåvinge – prioritert art som mister fotfestet i Agder

Sommerfuglen klippeblåvinge er en av de mest truede artene i Norge og er nå bare registrert på to lokaliteter. En av disse er i Tvedestrand.

19.12.2019

Vi holder stengt julaften og nyttårsaften

24. og 31. desember vil Fylkesmannen i Agder være stengt for publikumshenvendelser. Vi holder åpent den 27. og 30. desember.

13.12.2019

Tilskudd til miljøtiltak 2020

Miljødirektoratets søknadssenter er nå åpnet for å søke om tilskudd til tiltak i 2020. Enkelte tilskuddsordninger vil bli åpnet seinere.

07.12.2019

Ny høringsfrist: Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder

Ny høringsfrist: Fylkesmannen i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for åtte skogsområder i Lyngdal, Kristiansand, Søgne, Bygland, Birkenes, Risør, Gjerstad og Åmli kommuner. Områdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

06.12.2019

Syv nye skogreservater i Agder

I Aust-Agder er fem nye skogområder vernet og to eksisterende naturreservat utvidet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog  i Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal.

04.12.2019

Stor interesse for seminar om marin forsøpling

Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder Fylkeskommune arrangerte den 26. november seminar om marin forsøpling i Grimstad. Interessen for seminaret viser at temaet fremdeles er høyaktuelt i Agder.

04.12.2019

Tillatelse til utvidelse av deponi for Maren AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Maren AS tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 til utvidelse av eksisterende deponi. Tillatelsen omfatter også økte rammer for mottak, mellomlagring og deponering av forurensede masser.  

29.11.2019

Lisensfelling av ulv starter 1. desember

Lisensjakt på ulv starter 1. desember i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten tre ulver for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten tre ulver for hele regionen.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel