God oppslutning på Fylkesmannens oppvekstmøte «Alle har en mulighet»

Over 100 kommunale ledere i Agder innen oppvekstsektoren deltok fredag 1. november på Fylkesmannens oppvekstmøte. Programmet var spennende sammensatt og hadde fokus på Barnekonvensjonen, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

 

Dagen startet med nydelig sang og musikk av Eivind Karlsen før Utdanningsdirektør Tore Haus innledet om betydningen av kunnskap og samhandling for å kunne gi hvert enkelt barn muligheter.

Kristine Løkås Vigsnes informerte om en ny måte å organisere tjenestene på som Kristiansand kommune har prøvd ut «Nye mønstre – trygg oppvekst». Vi fikk høre om hvordan barn fra lavinntektsfamilier og familiene deres strever på flere arenaer og hvordan vi kan bidra til å øke mulighetene for også disse barna. Sentrale grep i satsingen er opprettelsen av Familiekoordinator og utarbeidelse av Familiens plan. Programmet har en tverrfaglig organisering og involvering. Prosjektet vil ha en forskningsbasert evaluering.

«Menneske først! Om lek, lyst og læring» var tittelen på det andre innlegget denne dagen. Inge Eidsvåg, lektor og forfatter, delte refleksjoner med oss fra sitt lange lærerliv. Hvordan andre mennesker preger oss og hvor sentral kulturen vår er. Kultur, tradisjon og dannelse – det ene kan ikke tenkes uten det andre. Vi er avhengige av andre for at vi skal utvikle oss som mennesker. «Alt begynner med lek», minner Eidsvåg oss om. «Lek og liv er to tråder som bindes sammen og blir barndom. Leken er barnets medfødte livskraft.» Å bli stengt ute fra leken er derfor svært alvorlig. Lek og omsorg er noe av det viktigste for et barn. Eidsvåg løftet også i sitt foredrag frem Barnekonvensjonen §31 som omhandler lek som fundamentalt i et barns liv og understreket videre at Barnekonvensjonen slår fast at barns beste vurderinger skal legges til grunn i saker som omhandler barn. Eidsvåg omtalte barnehageutbygging, 6-åringenes inntog i skolen, PISA-resultater og læreplanreformer. Skolen er blitt for teoretisk, mener Eidsvåg. Han ba oss på sin godmodige måte om å heve blikket og tenke over hvilket samfunn det er vi rigger skolen og barnehagen for. Motivasjon, konsentrasjon og repetisjoner er grunnleggende læringsprinsipper, mener Eidsvåg videre. Illustrert gjennom historien om Helen Keller, understreket han at alt er mulig – og at det er viktig for oss å huske i samvær med barn.

Vi fikk presentert samtaleverktøyet «snakkemedbarn.no» av Anne-Lill Nord Nilsen ved RVTS sør. Verktøyet kan brukes som hjelp når vi er bekymret for et barn. Formålet er at vi kan bli tryggere på åpne og utforskende samtaler med barn. Plattformen består av flere deler: «lære mer» - del, filmer og spill. Opplæringsportalen er gratis og her kan man spille og øve på de vanskelige samtalene. https://snakkemedbarn.no/

Fylkesmannen ved Line Duesund Svendsen orienterte om 0 – 24 satsingen og understreket nødvendigheten av samhandling i kommunene for å hjelpe utsatte barn og unge. Hun fremhevet særlig fire viktige prinsipper:

Barns rett til å bli hørt – Barnekonvensjonen

System for tverrfaglig samarbeid

Taushetsplikt – samtykke

Folkehelse – tidlig innsats

KORUS, ved Eli Marie Wiig, presenterte Islandmodellen – en suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer. Tenåringer på Island var på 90-tallet noen av de ungdommene som ruset seg mest i Europa. Ungdom samlet seg i Reykjavik i helgene. Noe måtte gjøres og det ble etablert et målrettet forebyggende arbeid. Wiig forklarte hvordan forskning og politisk vilje var avgjørende for at snuoperasjonen ble en suksess. Blant annet understreket hun at tiltak må bygge på kunnskap og at det må satset på flere områder samtidig.

Forsker Benedicte Kirkøen fra RBUP forklarte for oss hvordan KOBA-prosjektet forener kunnskap fra forskning med ekspertise og erfaring fra fagfolk og brukere. Hensikten er å gi en skreddersøm som kan bidra til at skolestøtten skal være gjennomførbar og nyttig for barneverntjenestene og familiene. Forskning viser at barnevernsbarn som har mestret skolen, klarer seg bedre som voksne. Programmet «Forsterket skolestøtte» er et av tiltakene noen utvalgte barneverntjenester nå kan benytte. Tiltaket består, i tillegg til opplæring av barnevernansatte, av seks seksjoner hvor man er tett på familiene som har behov for tiltaket. Programmet vil, når forskningsperioden er over, kunne bli tilgjengelig for flere barneverntjenester.

Fylkesmannen i Agder, ved Marie Christine Frederique Calisch, minnet oss om hvorfor det er så viktig - og hvordan vi kan ta Barnekonvensjonen på alvor. Marie Christine gjorde rede for grunnprinsippene i Barnekonvensjonen og hvordan vi kan bruke den. Vi fikk presentert flere gode eksempler på Barnekonvensjonen i bruk. Suksessfaktorer kan være: kunnskap om Barnekonvensjonen, politisk engasjement, kompetanse i å lytte til barn, evne til å gjør gode vurderinger som er til barns beste!

Bjarte Leer-Helgesen avrundet dagen med et kåseri til ettertanke. Kåseriet handlet om respekt, og Leer-Helgesen var innom både sjakk-VM, Obstfelder og fengsel i sin fremføring. Bjarte minnet oss om at ingen er bare det du ser og at alle har en mulighet.

 

Presentasjonene fra dagen finner dere i høyremargen.