Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2019

Image by CherylTan on Pixabay
Image by CherylTan on Pixabay

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2019.

Fylkesmannen i Agder er tildelt kr 800 000 til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Tilskuddsordningen gjelder for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og i grunnskoleopplæring. Tilskuddet er ment å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Målet med ordningen

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. Det er et mål i læreplanen at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Organisering av svømmeopplæringen

Kommunen velger selv hvordan opplæringen skal organiseres. Søknader som beskriver et samarbeid mellom frivillige organisasjoner vil bli prioritert. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknaden og frist

Det kan søkes om midler på inntil 1 750 kroner per elev. Andre kostnader må kommunen dekke selv. Tilskuddet skal brukes i budsjettåret 2019. Bruk søknadsskjemaet som ligger ved.

Søknaden sendes til fmagpost@fylkesmannen.no, se høyremenyen.

Søknadsfrist er 17. april 2019.

Tildeling og rapportering

Fylkesmannen vil foreta en skjønnsmessig fordeling av tilskuddet basert på kriteriene over.  Etter gjennomført svømmeopplæring skal kommunen rapportere antall nyankomne elever/voksne som har gjennomført. Frist for rapportering er 6. desember 2019. Mer informasjon vil stå i tildelingsbrevet. Kommuner som mottok svømmetilskudd i 2018 må rapportere på gjennomført svømmeopplæring før det tildeles nye midler.

Du finner mer informasjon om tilskuddet i brevet som er sendt til alle kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, se høyremenyen.