Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring for 2018

Fra og med 2018 har Utdanningsdirektoratet overtatt forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring.

Tilskuddet vil heretter bli beregnet på grunnlag av den enkelte kommunes registrerte leirskoleopphold i GSI.

For vårhalvåret 2018 vil Utdanningsdirektoratet innhente oppdaterte opplysninger fra kommunene. Kommunene må rapportere om faktisk gjennomført leirskoleopplæring for våren 2018 i GSI pr. 01.10.2018. Dette gjøres derfor samtidig med kommunenes registrering av leirskoleopplæring for skoleåret 2018/2019. Kommunene skal på den måten oppdatere sin tidligere prognose for våren 2018, som ble registrert i GSI høsten 2017, med opplysninger om den faktisk gjennomførte leirskoleopplæringen for våren 2018.

Ved GSI-registreringen pr. 01.10.2018 skal kommunene gi slike opplysninger om leirskoleopplæring:

  • Faktisk antall leirskoleelever våren 2018
  • Faktisk antall leirskoleelever høsten 2018
  • Prognose for antall leirskoleelever våren 2019

Vær oppmerksom på at for antall leirskoleelever våren 2018 skal både kommuner som i GSI har gitt opplysninger om planlagt leirskole og kommuner som i utgangspunktet ikke planla leirskole, gi oppdatert informasjon om faktisk gjennomført leirskoleopplæring våren 2018.

Det er viktig at kommunene registrerer kun leirskoleopphold og antall leirskoleelever som oppfyller kravene for tilskudd til leirskoleopplæring; se vilkår på Utdanningsdirektoratets nettside for tilskuddsordningen.

På grunnlag av GSI-opplysningene for leirskoleopplæring våren 2018 og høsten 2018 vil Utdanningsdirektoratet beregne tilskudd til leirskoleopplæring til den enkelte kommune. Ved tilskuddsberegningen vil kommunens antall leirskoleelever bli fordelt på grupper av 22 elever for henholdsvis våren og høsten 2018. Årsbudsjettet for 2018 vil deretter bli fordelt på sum antall leirskolegrupper i kommunene. Tilskuddet vil bli utbetalt til kommunene i desember 2018.

Vi viser til mer informasjon om tilskuddsordningen på Utdanningsdirektoratets nettside https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-leirskoleopplaring/

Kontaktpersoner