Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. Etter planen skal den digitale løsningen lanseres 21. januar 2021.

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Etter den nye trossamfunnsloven må samfunnet ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å kunne motta tilskudd. Nye tros- og livssynssamfunn må dessuten være registrert etter den nye trossamfunnsloven paragraf 4 før de kan motta tilskudd. For samfunn som er registrert eller alt har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. 

1. mars er endelig frist for å kreve tilskudd for inneværende år. 

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke den nye digitale løsningen til å sende inn registreringssøknader, tilskuddskrav, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Hvordan søke om brukertilgang til ny løsning?

Alle tros- og livssynssamfunn oppfordres til å søke om rolletilgang som bruker i den digitale løsningen så tidlig som mulig etter lanseringen i januar 2021. Tros- eller livssynssamfunn må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) før noen i samfunnet kan starte påloggingen og søke om brukertilgang i løsningen. 

For å få tilgang til selve løsningen er det nødvendig at en person som representerer tros- eller livssynssamfunnet, søker om å få godkjent en egen tilgang. Den enkleste måten er at den som søker, er registrert i Enhetsregisteret, for eksempel styrets leder, styremedlem, daglig leder e.l. Hvis et annet medlem skal søke tilgang, må vedkommende ha fullmakt. Den fylles ut og undertegnes av styreleder eller tilsvarende leder i tros- eller livssynssamfunnet. 

Fra og med lanseringsdatoen kan søkere logge seg på den digitale løsningen via våre nettsider. Fullmaktsskjemaet vil også kunne lastes ned fra samme sted. Søkeren logger seg inn via ID-porten (BankID, BankID på mobil e.l.) for sikker autentisering. Når søknaden er godtatt, kan den som har blitt godkjent, selv godkjenne andre i samfunnet som også trenger brukertilgang til løsningen. Vi anbefaler at flere i samfunnet har brukertilgang, i tilfelle sykdom, fravær o.l.

Ny ordning hos statsforvalterne

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med 1. januar 2021 skal kun to instanser behandle sakene. Det er adressen som samfunnet står oppført med i Enhetsregisteret, som avgjør hvor saken skal behandles. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

Innsyn i hvilke samfunn som har søkt om tilskudd

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Vis mer


21.12.2020

Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres etter planen 14. januar 2021

Vær tidlig ute med å søke om brukertilgang til løsningen! Se mer detaljert informasjon under.


20.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Ny lov om trossamfunnslov trer i kraft den 1.1.2021. Du kan lese mer om endringene på sidene til regjeringen.no.


25.05.2020

Årlig regnskap for tros- og livssynssamfunn

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven plikter å sende årlige regnskap til Fylkesmannen.


16.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes. Ny frist er i første omgang satt til 15.mai 2020.


21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019, se punkt 1 i vedlagte rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019. Den nye fristen for å kreve tilskudd eller levere korrigert oversikt er 13. september 2019.


02.08.2018

Informasjon om fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Viktig informasjon: Fast kravfrist 1. mars.