Engeløya tilbys status som utvalgt kulturlandskap

Sentrale myndigheter åpner nå for at Engeløya i Steigen kan få status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette betyr at området i åra framover kan blant annet få egne statlige midler til å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet.

I dag er det 22 områder i landet som har denne statusen. To av disse ligger i Nordland. Dette er Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold, og Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug. I 2017 skal antallet utvalgte kulturlandskap økes med 10 nye områder, og i perioden fram mot 2020 skal ordningen utvides med ytterligere ca. 10 områder.

Ressurs for framtida

Engeløya i Steigen er ett av områdene som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet nå har åpnet for å tilby denne statusen. Dette skjer fordi øya er rik på biologiske verdier, kulturminner og andre landskapskvaliteter. Samtidig har Engeløya et aktivt landbruk som gjennom mange år har skapt og ivaretatt disse verdiene.

Formålet med satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg av landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier, som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk.  Områdene skal også gi kunnskap og opplevelser og være en ressurs for framtida.

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket er ikke en vernestatus som innskrenker grunneiernes og andres rettigheter eller bruk. Ordningen er basert på frivillighet og forvaltes av Fylkesmannen i nært samarbeid med kommunen, grunneierne og lokalsamfunnet.

Restaurering og planlegging av tiltak

De årlige statlige midlene som settes av til hvert område kan brukes til å gi tilskudd til restaurering og skjøtsel av arealer, samt istandsetting og vedlikehold av bygninger og andre kulturminner. Midler kan også brukes til nødvendig planlegging av tiltak, tilrettelegging for ferdsel, formidling og andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

Det er ventet at de nye områdene vil kunne disponere om lag 400 000 kroner i 2017, og noe mer i åra framover. Midlene skal brukes i samsvar med forskriften for utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder, og planer og prioriteringer som utvikles i samråd med de enkelte områdene.

Informasjonsmøter

Over påske skal Fylkesmannen arrangere møter med Steigen kommune og innbyggerne på Engeløya. Dette for å gi informasjon, avklare om det er stemning for å takke ja til statusen som utvalgt kulturlandskap i jordbruket og motta innspill til det videre arbeidet.

Innen 3. mai skal Fylkesmannen rapportere tilbake til Landbruksdirektoratet. Derfor pågår det nå et arbeid med å samle og sammenfatte dokumentasjon på natur- og kulturlandskapsverdiene, og avklare hvilke planer som må lages hvis Engeløya får status som utvalgt kulturlandskap.

Kontaktperson i Steigen kommune: Berit Staurbakk, tlf. 991 59325