Fylkesmannen med innsigelse til reguleringsplan for Lillesund i Gildeskål

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til en reguleringsplan for fritidsboliger, marina m.m. på Sund i Gildeskål. Innsigelsen ble fremmet av hensyn til bevaring av landets jordressurser for eksisterende og framtidig matproduksjon.

Planforslaget på ca 98 daa legger opp til 150-200 boenheter fordelt på hytter, leiligheter og sjøboder. I tillegg blir det tilrettelagt for etablering av småbåthavn. Planen er ikke i henhold til overordnet arealplan (kommuneplanens arealdel).

Fylkesmannen har overfor kommunen og den private tiltakshaver gjennom hele planprosessen vært tydelig på at utbygging ikke bør skje uten klarering i overordnet plan. Dette fordi planen kommer i konflikt med flere hensyn. Fylkesmannen varslet derfor innsigelse til planen ved oppstart.

Planen bidrar konkret til nedbygging av et større, sammenhengende jordbruksareal på 20,5 daa fulldyrka jord, samt noe overflatedyrka jord og innmarksbeite. En nedbygging av selv mindre arealer bør kun skje dersom det foreligger en helhetlig plan som sikrer de viktigste jordbruksarealene, og etter en reell vurdering av plassering av utbyggingsområder. Kommunen ønsker ved den kommende rullering av kommuneplanens arealdel å gjennomgå jordbrukets arealbehov for å sikre viktige jordbruksarealer. Fylkesmannen mener at omdisponering av større jordbruksarealer før en slik gjennomgang er gjort, er uheldig og unødvendig.

Slik planforslaget foreligger, vil utbyggingen av Lillesund bidra til en tett utbygging midt i et jordbrukslandskap, og lagt på de største og mest sammenhengende jordbruksarealene i bygda. Selv om utbyggingen i seg selv kun beslaglegger 20-30 daa dyrka jord, vil de gjenværende arealene av dyrka jord på Sund bli så fragmentert at også disse arealene mister framtidig driftsverdi. Konsekvensene av planforslaget kan dermed bety at det åpnes opp for nedbygging av alt jordbruksareal på Sund.

Hele brevet med innsigelsen kan lastes ned fra høyre marg.