FylkesROS

Foto: Olaf Inge Alfheim
Foto: Olaf Inge Alfheim

FylkesROS for Nordland er en analyse som skal gi oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, og en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser, og styrke samordning av regionalt arbeid med beredskap og krisehåndtering.

Analysen tar utgangspunkt i 14 scenarioer, hvorav to ble lagt til ved siste revisjon i 2019.

Scenarioene tar for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser. Analysen inneholder en vurdering av hvordan utvalgte kritiske samfunnsfunksjoner påvirkes av hendelsen, og sannsynligheten for at de skal skje, samt punkter for oppfølging. 

Du kan her laste ned FylkesROS i sin helhet, eller bare de enkelte scenarier.

Dersom du forventer at du vil få bruk for analysen i håndtering av en krisesituasjon, burde du skrive den ut på papir, og oppbevare den slik at den er tilgjengelig også ved bortfall av strøm og nettdekning.


15.01.2016

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland 2015

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Nordland «FylkesROS Nordland 2015» så nærmere på konkrete situasjoner og tok for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser.