Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


03.08.2017

Havnivåstigning og stormflo - nye tall

DSB har gitt ut en ny veileder om havnivåstigning og stormflo. Fylkesmannen har nå oppdatert kommunevise tall for fremtidige stormfloer.


15.01.2016

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Nordland har blitt revidert. «FylkesROS Nordland 2015» ser nærmere på konkrete situasjoner og tar for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser.


04.12.2012

Handlingsplan for et mer robust Nordland

Handlingsplanen til risiko- og sårbarhetsanalysen for Nordland (FylkesROS Nordland 2011) omhandler de risikoutfordringer og risikoområder som skal prioriteres de neste fire årene.


03.12.2012

Risikobilde for Nordland

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland  (FylkesROS Nordland 2011) inneholder en gjennomgang av vel 30 alvorlige hendelser som kan ramme nordlandssamfunnet.