Fylkesmannen opphever Bodø kommunes tilbaketrekking av ferdigattest for NAV-bygget

Fylkesmannen mener at kommunen ikke hadde grunnlag for tilbaketrekkingen av ferdigattesten.

Kommunen trakk 01.07.2016 tilbake ferdigattesten for NAV-bygget fordi det manglet godkjent permanent avkjøring til riksvei Jernbaneveien.

Rammetillatelsen gitt 22.08.2008 var basert på godkjent midlertidig avkjøring til Jernbaneveien. Dette var etter Fylkesmannens vurdering fortsatt status da ferdigattesten ble gitt 13.01.2016. Rammetillatelsen stillte ikke vilkår om opparbeidet permanent avkjørsel til Jernbaneveien i henhold til ny plan før ferdigattest kunne gis. Kommunen hadde etter vår vurdering ikke grunnlag for å trekke tilbake ferdigattesten for bygget.

Se hele saken i vedlegget.