Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Innsigelse til reguleringsplan for Verholmen i Meløy

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag til regulering av Verholmen ved Bolga i Meløy til område for landbasert oppdrett av laks.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 18.11.2019

Formålet med planen er å regulere store deler av Verholmen, slik at store deler av holmen kan tas i bruk til et 385 x 70 m stort basseng for oppdrett av laks.

Innsigelsen er fremmet fordi regulering for lokalisering av slike omfattende naturinngrep som utgangspunkt bør skje i områder som er lagt ut til industriformål i kommuneplanens arealdel. Verholmen ligger i tillegg i et urørt område, med stort potensiale både for naturmangfold og naturopplevelse.

I uttalelsen gir Fylkesmannen en nærmere begrunnelse for innsigelsen.