Gode råd for helhetlig planlegging i Nordland

Ny plan- og bygningslov tydeliggjør samfunnsdelen som kommunens viktigste overordna plan. Vinteren 2011/2012 ble det gjennomført 3 tematiske samlinger for kommunene i Nordland. Dette resulterte i en egen veileder tilpasset for Nordland. 

 

Fylkesmannen i Nordland har – sammen med Helgeland regionråd, Nordland fylkeskommune og Kommunesektorens organisasjon – invitert kommunene i Nordland til et samarbeid om kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging. Formålet har vært å etablere en lærings- og erfaringsarena for kommuneplanlegging, og å sammenfatte resultatene i gode råd tilpasset behovet i Nordland.

Den nye plan- og bygningsloven har flere grep for å gjøre kommuneplanleggingen bedre og mer tilpasset kommunenes behov. Kommunal planstrategi er innført som et verktøy for det nye kommunestyret til å vurdere kommunens planbehov i kommunestyreperioden, og ta stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Kommuneplanens samfunnsdel er tydeliggjort som kommunens viktigste overordnede plan, og det er lagt vekt på god kobling til handlingsdel med økonomiplan.

Kommuneplanleggingen er et viktig verktøy for det lokale folkestyre, og kommunen som organisasjon og samfunn. Planleggingen må være rullerende og tilpasset de enkelte kommunenes behov. I denne veilederen er ambisjonen å gi gode råd for hvordan det kan gjøres i praksis.

Som en del av arbeidet med veilederen er det gjennomført tre tematiske samlinger med bred deltagelse fra kommunene i Nordland. Samlingene har vært gjennomført av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune, med bistand fra Asplan Viak AS.  Denne veilederen gir råd og anbefalinger med bakgrunn i faginnlegg og diskusjoner fra samlingene. Den bygger på erfaringer fra kommunene i Nordland med inspirasjon fra kommuner i andre deler av landet.

Veilederen kan også bestilles i papirutgave hos Fylkesmannen.