Veiledning i planlegging

Her har vi samlet aktuell veiledning fra Fylkesmannen til de ulike planformene. Vi ønsker med dette også å vise forventinger fra Fylkesmannen til kommunale planer, i henhold til nasjonale og viktige reginale interesser som Fylkesmannen skal ivareta.

Andre viktige steder:

Aktuelt

Kommunene har plikt etter plan- og bygningsloven (PBL) til å drive helhetlig planlegging. Dette omfatter

Kommunenes adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Dispensasjoner må ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag, jf. lovkommentaren til § 19-2 i PBL. Se også rundskrivet fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen om behandling av dispensasjoner.

Se også "Veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven" (Regjeringen.no)