Kritisk til planer om omfattende hyttebygging i Narvikfjellet

Av hensyn til allmennhetens interesser er Fylkesmannen kritisk til en omfattende utbygging av fritidsboliger i et av de viktigste friluftslivsområdene i Narvik kommune.

Den foreslåtte områdereguleringsplanen legger til rette for en storstilt utbygging av fritidsboliger, utleieenheter, servicetilbud og boliger i forbindelse eller i nær tilknytning til skianlegget. Fylkesmannen ser at en del av de planlagte tiltakene knyttet til næring og skianlegget vil kunne skape en del synergieffekter og bygge opp under dagens drift av Narvikfjellet. Resultatet av dette vil kunne gi opplevelsesattraksjoner og aktivitet som skiller seg ut fra dagens situasjon.

Narvikfjellet tilbyr friluftslivskvaliteter for ulike brukergrupper i kort avstand fra byen. Området har etter vår vurdering vesentlig regional til nasjonal verdi for friluftsliv. Muligheten for opphold og ferdsel, både fotturer og nedkjøring, utenfor preparerte løyper og stier vil bli redusert. I tillegg vil opplevelsen av ferdsel i preparerte løyper og på etablerte veier og stier påvirkes negativt som følge av den foreslåtte utbyggingen. Noen av dagens stier og løyper vil også måtte endres noe som følge av den planlagte utbyggingen. Selv om vi har forståelse for kommunens ønske om utvikling og sikring av drift av Narvikfjellet, ser Fylkesmannen det som ønskelig at minst mulig utmarksarealet i Narvikfjellet unndras allmenn ferdselsrett. Vi er derfor spesielt kritiske til de mange mindre hyttefeltene som det legges opp til. Dette er nærmere omtalt i brevet herfra til Narvik kommune.

I vurderingen av om planforslaget ligger innenfor de nasjonale rammer for friluftsliv eller ikke har vi kommet fram til at kommunen er nærmest til å avgjøre dette. Dette blant annet ut fra at området i hovedsak er avsatt som område for idrettsanlegg i kommunedelplanen for Narvikhalvøya. Selv om Fylkesmannen ikke har kommet med innsigelse til planen,  har vi bedt om at fritidsboligutbyggingen reduseres betraktelig, og at den i større grad konsentreres til de nedre delene av planområdet. Dette vil også være bedre ut fra reindriftsfaglig og landskapsfaglig synspunkter.