Innsigelse til reguleringsplan for Selvågen Sør

Forslag til reguleringsplan og planområde
Forslag til reguleringsplan og planområde

Fylkesmannens innsigelse til reguleringsplan for Selvågen Sør er begrunnet med at planen ikke er tilstrekkelig utredet og risiko for skade på naturmangfoldet.

Forslaget til reguleringsplan innebærer bl.a. at et område på 60 daa legges ut til formålene  næring, forretning, kontor og industri i kombinasjon. Dette overskrider klart grensen på 15 daa, som medfører krav om konsekvensutredning for regulering til blant annet næring og industri.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse på grunnlag av dette, og ut fra at det er registrert botaniske verdier i området.