Innsigelse til Kystplan Helgeland - Vega

Fylkemannen har opprettholdt innsigelsen til lokalisering av to områder for akvakultur innenfor Vega verdensarvområde, i grenseområdet til Hysvær/Søla landskapsvernområde.

Innsigelsene ble opprinnelig fremmet fordi lokaliseringen av disse områdene trolig vil være i konflikt med landskapsverdiene i området, og grunnlaget for  etablering av Vegaøyan Verdensarv. Innsigelsen opprettholdes fordi det ikke foreligger noen avklaring av at moderne oppdrettsvirksomhet kan etableres her uten at grunnlaget for områdets status som verdensarvområde blir betydelig svekket. Fylkesmannen viser i innsigelsen til rapporten som er utarbeidet av UNESCOS rådgivende utvalg (ICOMOS og IUCN) etter deres befaring og møter i perioden 19. – 23. februar 2017. Rapporten konkluderer bl.a. med med følgende: 

«Ytterligere konsekvensutredninger for kulturarven (HIA) er nødvendig, for å avgjøre hvor viktig ulike påvirkningsfaktorer vil bli, og det er avgjørende at både kulturelle og miljømessige påvirkninger blir vurdert fullt ut før det tas beslutninger. Disse beslutningene må fattes ut fra en tydelig definisjon av verdensarv-verdiene (OUV-egenskapene) og områdets understøttende miljøverdier»

I innsigelsen blir det også vist til foreliggende rapport fra SWECO (2016) om visuell påvirkning, som konkluderer med at industriell akvakultur er uforenlig med verdensarvverdiene.

I og med at Vega kommune ikke lenger generelt åpner for akvakulturvirksomhet i "flerbruksområder" som er dypere enn 20 m, er grunnlaget for innsigelsen fra Fylkesmannen til disse områdene ikke lenger til stede. Innsigelsen opprettholdes imidlertid til bestemmelsen som er foreslått for områder som er grunnere enn 20 m, fordi det her åpnes for etablering av "anlegg som er basert på ny teknologi og anlegg for oppdrett av nye arter, påvekstanlegg, ventemerder og fortøyninger".

I uttalelsen fra Fylkesmannen blir det klargjort at kommunen kan egengodkjenne kystsoneplanen om de to  foreslåtte lokalitetene for akvakultur ved Hysvær og Søla tas ut, og plankart og bestemmelser samtidig oppdateres i samsvar med kommunestyrets vedtak. Det går fram at en framtidig lokalisering av akvakulturanlegg i området for Vegaøyan Verdensarv først eventuelt vil kunne skje etter at

  • mulighetene for å finne alternative lokaliteter så langt som mulig er vurdert, og
  • det foreligger tilfredsstillende utredninger som viser at en slik lokalisering kan gjennomføres uten negativ påvirkning av grunnlaget for etablering av Verdensarvområdet, slik rapporten fra ICOMOS/IUCN angir.

Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsloven, og har også avslått søknad om utslippstillatelse for akvakulturlokalitet ved Hysværet i Vega (jf. Fylkesmannens hjemmeside: "Fylkesmannen tillater ikke oppdrett ved Hysværet i Vega kommune").

Den opprinnelige uttalelsen fra Fylkesmannen til Vega kommune sin del av Kystplan Helgeland kan lastes fra Fylkesmannens  hjemmeside: "Innsigelser til Kystplan Helgeland"

Om innsigelse

Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til departementet.

Berørt statlig eller regionalt organ kan fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.

Innsigelse kan fremmes ved høring av kommuneplanens arealdel eller til forslag av reguleringsplaner. Om innsigelsen ikke blir avklart ved dialog mellom partene, eller i mekling hos Fylkesmannen, blir den aktuelle planen sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig behandling. Om innsigelsen er knyttet til en avgrenset del av planen, kan resten av planen vedtas av kommunestyret.

Hjemmelen for innsigelse fins i plan- og bygningslovens § 5-4.

Se lovkommentaren til § 5-4 og rundskriv H-2/14 om retningslinjer for innsigelse i plansaker.