Innsigelse fra Fylkesmannen til reguleringsplan for Kreta

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag til detaljreguleringsplan for Kreta i Vågan. Innsigelsen begrunnes ut fra planfaglige hensyn og hensynet til friluftsliv og nærmiljø.

Planforslaget legger til rette for utbygging av 50 boliger på Kreta, et grøntområde på ei lita halvøy nært sentrum i Kabelvåg. Området er i kommunedelplan for Kabelvåg i hovedsak satt av som friluftsområde. 

Fylkesmannen begrunner innsigelsen med at en disponering av disse områdene til boligformål vil være i konflikt med friluftsverdiene som er knyttet til Kreta, som er ett av få tettstedsnære strandsoneareal med god tilgjengelighet. Fylkesmannen peker også på at press fra utbyggingsinteresser i Kabelvåg forsterker verdien av dette området for friluftsliv.

Innsigelsen begrunnes videre med at forslaget er i konflikt med overordna plan, og at det fins alternative muligheter for lokalisering av boliger i området.

Innsigelsen medfører at den foreliggende planen ikke kan egengodkjennes av kommunen.