Fylkesmannen med innsigelse til Helligvær vindkraftverk

Visualisering av Helligvær vindkraftverk fra Sørvær
Visualisering av Helligvær vindkraftverk fra Sørvær

I sin uttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat har Fylkesmannen fremmet innsigelse til foreliggende planer om bygging av 6 vindmøller på Helligvær. 

Til grunn for innsigelsen ligger konfliktene vindmøllene medfører for nærmiljøet, landskapsverdi og friluftslivsinteressene på Helligvær. I tillegg kommer at det ikke er tilstrekkelig avklart om anlegget kan medføre vesentlige konsekvenser for naturtyper og arter som står på Norsk Rødliste. Dette gjelder både for naturtypen som fins i selve planområdet, som enten er naturbeitemark eller kystlynghei, og for korallrevet som skal finnes i området Landegode - Bliksvær. Det er ikke avklart om dette korallrevet vil bli vesentlig berørt av kabelen som er planlagt for transport av strøm fra vindkraftverket.