Fylkesmannen fremmer innsigelse til deler av reguleringsplan for Laksfors massetak i Grane kommune

Fylkesmannen fremmer innsigelse til de delene av planen som medfører stenging av reindriftas flyttlei.

Flyttleier har et særlig vern etter lov om reindrift § 22, og det er ikke adgang for å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Flyttleia ved Laksforsen massetak brukes hovedsakelig om våren (før kalving) på flytting nordover mot Reinfjellet, men er også brukt motsatt vei. Om våren flytter reinbeitedistriktet over Vefsna ved Finnsås og Lien. For å komme videre nordover mot Reinfjellet, må reinflokken passere gjennom planområdet for Laksfors massetak. Flyttleia er avgrenset i vest av Vefsna, E6 og eksisterende massetak, og i øst av steinur og fjellside.

Enhver utvidelse av massetaket østover vil ytterligere innsnevre flyttleia og medføre negative konsekvenser for reindrifta. Fylkesmannen mener imidlertid at med tilstrekkelige avbøtende tiltak, som gjerder og avtaler om stenging av drift under flytting, kan en mindre utvidelse østover gjennomføres. Men, dersom massetaket utvides slik som foreslått, vil det innebære en stenging av flyttleia. Slik planforslaget foreligger, innebærer dette uttak av masser helt opp til ur og fjellside. 

Fylkesmannen har derfor fremmet innsigelse til planområdets østlige del ut fra at uttak her vil medføre stenging av flyttlei.

NVE er videre kritisk til at det ikke er foretatt en tilfredsstillende utredingen av risikoen som følge av kvikkleire i området. Fylkesmannen ser det som en planfaglig mangel at det ikke foreligger visualiseringer av selve uttaksområdet med atkomst- og internveier, og at det ikke er foretatt vurderinger av alternative forekomster for uttak av masse. Fylkesmannen er derfor kritisk til at det på dette grunnlaget åpnes for ytterligere uttak av masser såpass nær en sentral turistattraksjon som Laksforsen.

Brevet fra Fylkesmannen datert 5. oktober 2015 gir nærmere begrunnelser. Her vil  du også finne øvrige merknader og kommentarer til planforslaget.