Begrensa innsigelse til ny Fv17 foran Engabreen

Fylkesmannens innsigelse er begrenset til et område i Fonndalen, der planlagt veitrase kommer i direkte konflikt med et svært verdifullt naturområde.

Det aktuelle området er klassifisert til naturtypen "boreal regnskog med lauvtrær", og er verdisatt som svært viktig i naturbasen. Til grunn for verdivurderingen ligger blant annet at en av Norges rikeste forekomster av den meget sjeldne og sterkt truete lavarten granfiltlav fins her.

Fylkesmannen peker i uttalelsen på at grunnlaget for innsigelsen ikke vil være til stede om planen endres slik at veilinja her kan tilpasses på reguleringsplannivå.

Fylkesmannen har hatt innsigelse til tidligere forslag til lokalisering av Rv 17 her, blant annet ut fra de store lanskapsverdiene som er knyttet til området. Uttalelsen innebærer at denne innsigelsen ikke opprettholdes. Til grunn for dette ligger en ny vurdering av samfunnsøkonomi som tilsier at dette alternativet kommer bedre ut enn undersjøisk tunnel, samt at Fylkesmannen har forståelse for regionens behov for kommunikasjon. 

Uttalelsen fra Fylkesmannen er en samordnet uttalelse av statlige regionale myndigheter i regi av FOSIN-forsøket. Uttalelsen omfatter også uttalelser fra Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat.