Ingen gaupejakt i Nordland

Gaupebestanden i Nordland har ligget under bestandsmålet de siste ti årene, med unntak av i 2009 og 2013. Miljødirektoratet har derfor funnet at det ikke er riktig å åpne for kvotejakt i vinter.

Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å åpne for kvotejakt. De har vurdert gaupebestanden og kommet til at det ikke er forsvarlig å åpne for jakt når det er et mål å øke bestanden. Direktoratet viser også til at det er et vilkår for jakt at arten produserer et høstingsverdig overskudd, samt at tapene til gaupe av sau og rein har gått noe ned i regionen de siste årene.

Miljødirektoratets brev til rovviltnemnda i region 7 kan leses her.

Kontaktpersoner