Fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden

Fylkesmannen har nå åpnet for at alle kan fiske etter de 5000 regnbueørretene med en snittvekt på 3,6 kg som nylig rømte fra Nordlaks sitt anlegg ved Storfjell i Øksfjorden (Vågan kommune). Nordlaks betaler dusør for fisk som fanges.

Tillatelse til oppfisking gjelder fram til og med 15. februar for hele Øksfjorden ut til ei rett linje mellom Nedre Årstein i vest og Offersøya i øst. Det er det tillatt å bruke stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, trål og snurrevad. For å redusere faren for bifangst av vill laksefisk er det forbudt å fiske nærmere elvemunninger enn 100 meter og minste tillatte maskevidde er satt til 58 mm.

Hovedformålet med tillatelsen er å få fisket opp mest mulig rømt regnbueørret for å begrense skadene på ville bestander av laksefisk i området. Regnbueørret av denne størrelsen er god matfisk som bør være attraktiv å fiske etter.

Alle som fisker etter den rømte fisken skal levere fangstrapport fortløpende til Fylkesmannen i Nordland ved Lars Sæter eller Tore Vatne (se kontaktinformasjon i høyre marg).

Nordlaks har opprettet mottak for gjenfangst av den rømte regnbueørreten på Pundslett og i Øksneshamn. Det betales en dusør på kr. 300 per regnbueørret som kan dokumenteres ved innlevering av hele fisken, eventuelt bare hode. Kontaktperson på Pundslett er Kristoffer Vestå (tlf: 40035205) og kontaktperson i Øksneshamn er Øyvind Haugland (tlf: 48263374).

Vi oppfordrer alle som ønsker å fiske etter rømt regnbueørret til lese hele tillatelsen fra Fylkesmannen, og om å følge vilkårene som er gitt her (jf. lenke i høyre marg).