Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


12.03.2019

Lakselusa - en trussel for villaksen, sjøørreten og sjørøya

Siden 1970-tallet kan mengden villaks i Nordland være redusert med så mye som 80%. Selv om vi nå har opplevd framgang, med redusert innslag av rømt oppdrettsfisk og oppgang av laks i Vefsna, er framtida til villaksen usikker. Lakselus tar fortsatt livet av mye laks og svært mye sjøørret.

11.03.2019

Vefsna endelig tilbake i fangststatistikken

I 2018 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 24,7 tonn. Etter 30 år med fredning av laksen ble Vefsna endelig åpnet for et begrensa laksefiske som ga en fangst på 3,2 tonn laks.

02.05.2018

Lakselusa spiser opp villaksen og sjøørreten

Lakselus tar livet av mye laks, og svært mye sjøørret. Vil tiltakene som er satt i verk være tilstrekkelig til å hindre at nedgangen fortsetter?

19.04.2018

Laksefiske i sjø 2018

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i uforandret fra 2016. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2018.

07.03.2018

Varierende fangster - Beiarelva holder stand

I 2017 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 26,1 tonn. Dette er på samme nivå som i 2016. I likhet med forrige sesong bidro Beiarelva sterkt med totalt 8,3 tonn laks.  

14.11.2017

Forslag til undersøkelser i vassdrag med bestander av laks og sjøørret i Nordland

Elver og vann som er i risiko for ikke å nå målet om god vannkvalitet skal overvåkes. Fylkesmannen har utarbeidet et opplegg for overvåking av anadrome vassdrag i Nordland.

08.11.2017

Vefsna i skarp rute mot 50 tonn laks i året

Vefsna og åtte andre elver i Vefsn og Leirfjord er friskmeldt etter mange år med gyrosmitte. Nå starter arbeidet med å få Vefsna opp på full produksjon. Når det er oppnådd, vil Vefsna trolig være landsdelens beste vassdrag etter Tana, med et årlig fangstkvantum på over 50 tonn i året

16.10.2017

Friske vassdrag i Vefsn

Fylkesmannen i Nordland inviterer nå til markering av at Vefsna og åtte mindre elver i området er  friskmeldt, etter å ha vært smittet av Gyro i svært lang tid.

08.05.2017

Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

Vi går nå inn i femte året i friskmeldingsperioden etter behandlingene av vassdragene i Vefsna-regionen. Om prøvene i 2017 også viser fravær av gyroparasitten, kan elvene bli friskmeldt til høsten.  Etter friskmelding er det klart for å la laksen ta i bruk Vefsna ovenfor Laksforsen.  

28.04.2017

Kan bedre kunnskap og gode tiltak redde laksebestandene?

Siden 1970-tallet kan mengden villaks i Nordland være redusert med så mye som 80 %. I tida som er gått er kunnskapen om status til de ulike bestandene stadig blitt forbedret. Det er også gjennomført en rekke tiltak for å sikre at de overlever. Spørsmålet er imidlertid om dette er tilstrekkelig.

Flere nyheter