Leve hele livet

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Bakgrunn:

Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018, se Innst. 43 S (2018- 2019). 

Stortingsmeldingen kan lastes ned fra siden her.

Spre gode løsninger

Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre.

Overordnet skal reformen bidra til:

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Reformen har fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Fylkesmannen i Nordland skal blant annet bidra til å mobilisere og engasjere alle kommunene i fylket, spre kunnskap om reformen, gi tilbud om støtte og veiledning og invitere til læringsnettverk og erfaringsutveksling. 

Informasjonsfilm om Leve hele livet og Inn på tunet: