Sammen for et trygt og godt oppvekstmiljø

Illustrasjon.
Illustrasjon.

Høsten 2017 ble det satt i gang et eget oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av flere overgrepssaker i Tysfjord.  Målet med prosjektet var å følge opp de berørte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden. 

Fylkesmannen fikk oppdraget med å koordinere prosjektet og lagde en planskisse med forslag til tiltak. (Se vedlegg).

Prosjektet fikk navnet "Jasska/Trygg" og har vært ledet av Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune.

Les også: Takker for stor innsats i Jasska/Trygg prosjektet

Styringsgruppa har hatt det overordnede ansvaret for prosjektstyringen mellom de ulike delprosjektene. (Se navneliste på siden her.)

7, 5 millioner i skjønnsmidler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelte 7,5 millioner kroner i skjønnsmidler til prosjektet over en periode på 2,5 år. 

Prosjektet pågikk fra høsten 2017 og ut 2019.

Se linker til sluttrapporter fra prosjektleder og styringsgruppa på siden her. 

Organisering av prosjektarbeidet

Prosjektet  ble delt opp i fem delprosjekter.  

Prosjekt 1: Akutt beredskap og oppfølgning av ofre, overgripere og pårørende

Målsetting: Kommunen må kunne sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til personer som har opplevd vold og seksuelle overgrep og andre som er berørt av dette. Kommunen må arbeide for likeverdige tjenester uavhengig av etnisitet og religion.

Prosjekt 2: Opplæring av barn og unge

Målsetting: Bygge bevissthet rundt grensesetting. Utvikle et undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal styrke barn og unges kompetanse i hva overgrep er og gi dem mot til å si nei. 

Prosjekt 3: Avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt

Målsetting: Alle som arbeider med barn og unge skal ha kunnskap om og kjenne igjen tegn på at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, andre former for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt. 

Prosjekt 4: Helhetlig oppvekstplan for kommunen

Målsetting: Veiledning og bistand til å utvikle en strategisk oppvekstplan for kommunen. Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge sikres et godt og trygt oppvekstmiljø

Prosjekt 5: Tillitsbygging 

Målsetting: Bygge tillitt mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter. Tiltakene
skal blant annet fokusere på kompetansebygging, likeverd, åpenhet, stolthet og
verdighet.


31.12.2019

Takker for stor innsats i Jasska/Trygg-prosjektet

Prosjekt Jasska/Trygg er ved veis ende, men arbeidet med å bekjempe omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep videreføres. I denne nyttårshilsen retter prosjektleder Tor Erik Rønne en stor takk til alle som har bidratt i prosjekteperioden.

10.12.2019

Jasska/Trygg fikk årets samarbeids- og samordningspris

Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 er tildelt prosjektet Jasska/Trygg.

18.09.2019

Tester kommunens tiltaksplaner mot vold og seksuelle overgrep

Hva gjør du når du får mistanke om at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for mishandling og alvorlig omsorgssvikt?

04.02.2019

Stor aktivitet i Tysfjordprosjektet

Tysfjordprosjektet Jasska/Trygg har satt i gang mer enn 30 ulike tiltak og prosesser i 2018. Det meste er knyttet til lokalsamfunnet. Her oppsummerer prosjektleder Tor Erik Rønne det aktive fjoråret. Prosjektlederen forteller også om arbeidet framover og hvilke utfordringer han ser i det nye året.

31.01.2019

Mæland følger opp Tysfjordsaken

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland følger Jasska-prosjektet i Tysfjord tett, og fikk denne uken en statusoppdatering fra styringsgruppen.

12.02.2018

- Viktigst nå er å skape trygghet

Prosjektleder Tor Erik Rønne i Jasska/Trygg er ikke i tvil: - Det er i det forebyggende arbeidet vi har det største potensialet til å skape endringer.  Les mer om hvordan den første måneden i ny jobb har vært for prosjektlederen i Tysfjord og litt om planene framover. 

12.02.2018

Kompetanseseminar om forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge

Ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsetjeneste møtes 14. og 15.februar på Storjord i Tysfjord for å lære mer om hvordan de kan forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge.

31.01.2018

Lærer mer om tverrfaglig samarbeid og meldeplikten til barnevernet

Om lag 150 ansatte som jobber med barn, unge og familier deltar 1. og 2. februar på kurs i Tysfjord for å lære mer om taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, samt varsling og samhandling med barneverntjenesten når det oppstår mistanker om seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.  

26.01.2018

Følger Tysfjord-prosjektet nøye

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland viste stor interesse da styringsgruppa og prosjektleder orienterte henne om oppfølgingsprosjektet i Tysfjord.

26.01.2018

Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.

Flere nyheter


Prosjektleder:

Tor Erik Rønne
Mobil: 488 87 308

Styringsgruppa:

 

Fylkesmannen:

Tom Cato Karlsen
Monica A. Iveland
Robert Isaksen

Tysfjord:

Tor Asgeir Johansen
Arne Kvensjø

Hamarøy:

Jan Folke Sandnes
Erik Andre Hopland

Politiet:

Aslak Finvik
Hans Kristian Grunnvoll

Arran:

Lars Magne Andreassen
Anne Kalstad Mikkelsen