Endring i tilsyn med barn i fosterhjem

Fra 1. februar 2014 er barnevernloven endret slik at tilsynsplikten er flyttet fra barneverntjenestene til kommunene. Det stilles ikke lenger krav om at det skal oppnevnes en bestemt tilsynsfører for det enkelte barnet. Kommunen velger selv hvilken instans som skal føre tilsynet.

Målet med lovendringen er å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et  tydelig forankret kommunalt tilsynsansvar og legge til rette for et mer profesjonalisert tilsyn.

Helhetlig ansvar

Dette innebærer at kommunen får et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet med at barn får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet. Kommunen skal blant annet sørge for at de som utøver tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning.

Administrativ frihet

Kommunen får større frihet til å bestemme hvordan ansvaret for tilsynet med barn i fosterhjem skal organiseres. Det stilles ikke lenger krav om at det skal oppnevnes en bestemt tilsynsfører for det enkelte barnet. Det skal imidlertid gå klart fram av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet, jf. fosterhjemsforskriften § 8. 

Økonomisk styrking

I statsbudsjettet for 2014 har Stortinget styrket kommunene med 30 millioner i forbindelse med ikrafttredelsen av endret regelverk for tilsyn med barn i fosterhjem.

Les mer om lovendringen i brev og rundskriv fra BLD som ligger på høyre side.