Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Fylkesmannen.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Fylkesmannen der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer

I Nordland har en del kommuner valgt å gå sammen om å opprette en interkommunal barneverntjeneste. En av kommunene er da vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernloven på vegne av alle kommunene i samarbeidet.

I Nordland har vi følgende interkommunale barneverntjenester:

  • Barneverntjenesten Sør Helgeland som omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad, med Brønnøy som vertskommune.
  • Barneverntjenesten Ytre Helgeland som omfatter kommunene Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy med Leirfjord som vertskommune.
  • Barneverntjenesten for Nesna og Træna med Nesna som vertskommune.
  • Beiarn og Saltdal barneverntjeneste med Saltdal som vertskommune.
  • Nord-Salten barnevern som omfatter kommunene Tysfjord og Hamarøy, med Tysfjord som vertskommune.
  • Lofoten barnevern som omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, med Vestvågøy som vertskommune.
  • Vesterålen barnevern som omfatter kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes, med Sortland som vertskommune.
  • Barneverntjenesten i Narvik er en interkommunal barneverntjeneste for Narvik og Ballangen.
  • Evenes, Tjeldsund og Skånland barneverntjeneste med Evenes som vertskommune.
  • Bodø, Værøy, Røst og Steigen med Bodø som vertskommune.

25.03.2013

Satsing kommunalt barnevern 2013 - fordeling av stillinger

I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern er det også for 2013 satt av midler til øremerkede stillinger i det kommunale barnevernet. Fylkesmannen har nå foretatt fordeling av stillingene til barneverntjenestene i Nordland.

15.03.2013

Nettstudie i FNs barnekonvensjon

Universitet i Stavanger, Institutt for sosialfag, tilbyr nå landets første kompetansegivende utdanning knyttet til barnekonvensjonen. Fylkesmannen i Nordland ved "Vårres unga – vårres framtid" oppfordrer interesserte til å vurdere å ta denne utdanningen, som i praksis kan gjennomføres i eget hjem. Søknadsfristen er utvidet til 15. mai 2013.  

23.01.2013

270 nye stillinger i kommunalt barnevern

I statsbudsjettet for 2013 er det lagt inn 205 millioner til styrking av barnevernet.