Søknad om mudring og utfylling ved Kvalnes i Andøy kommune


Høringsfrist 04. juni 2019 00:00

Illustrasjonsbilde fra søknaden over ferdig industripark ved Kvalnes i Andøy kommune
Illustrasjonsbilde fra søknaden over ferdig industripark ved Kvalnes i Andøy kommune

Andfjord Salmon AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvikling av Andøy industripark Kvalnes, et næringsareal for oppdrett av laks på land. Dette er et omfattende anleggsprosjekt som består av flere byggetrinn og er forventet å vedvare i flere år. Denne søknaden gjelder byggetrinn 1 i prosessen som er etablering av et oppdrettsbasseng på land og inn- og avløpstunneler til sjø. 

Om tiltaket

Formålet med dette tiltaket er å legge til rette for at det skal kunne pumpes inn sjøvann fra dypere lag avhengig av årstid, dette for å unngå smitte fra bl.a. lakselus mellom havet og oppdrettsbassenget på land. I tillegg vil det sprenges en utløpskorridor fra land og ut i sjø. Utfyllingen er planlagt for å etablere havn og molo for næringsområdet.

Det søkes om å sprenge og mudre anslagsvis 10000 kubikkmeter over et areal på ca. 1000 kvadratmeter. Disse sprengsteinsmassene skal brukes til utfyllingen. I tillegg skal det sprenges ut et oppdrettsbasseng på land, og disse massene skal også brukes til å fylle ut til havn og molo. Det er beregnet at ca. 163000 kubikkmeter fra denne sprengningen skal legges ut over et areal på ca. 35000 kvadratmeter på utfyllingsstedet.

Forurensning

Det har ikke blitt utført prøvetaking av sjøbunnssedimentene i tiltaksområdet ettersom sjøbunnen her består av svaberg og stein. Tiltakshaver opplyser at det heller ikke er noen kjente kilder til forurensning i eller ved tiltaksområdet.

Naturverdier

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsarter) i og ved tiltaksområdet i sjø. Eksempler på dette er torsk, sei, brosme, pigghå, nise, spekkhogger, mfl. I tillegg er det registrert mange typer sjøfugl. Det er også registrert gyteområde og fiskeplasser for rognkjeks like ved tiltaksområdet.

Bakgrunn

Tiltaket er i tråd med gjeldende arealplan for området. Detaljreguleringsplan Andøy Industripark Kvalnes ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Andøy kommune 18.06.2018.

Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Andøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til
Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 4. juni 2019.