Høring av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Lundneset i Hadsel kommune


Høringsfrist 31. mai 2019 00:00

Høring av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Lundneset i Hadsel
Høring av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Lundneset i Hadsel

Inge Berg har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø og mudring ved Lundneset i Hadsel kommune. Tiltaket er søkt med den hensikt å etablere en molo med småbåthavn på innsiden. Det er samtidig søkt om mudring i arealet innenfor moloen for å sikre seilingsdybde.

Om tiltaket

Etablering av molo vil innebære å fylle ut 8000 kubikkmeter sprengstein i sjø over et areal på 1700 kvadratmeter. Vanndybden på stedet er opptil 3 meter. Samtidig søkes det om å mudre 500 kubikkmeter sediment på et areal på 1200 kvadratmeter innenfor moloen, slik at dybden blir 1,2 meter. Tiltaket planlegges gjennomført i 2019.

Forurensning

Søker har fått gjennomført miljøundersøkelse i tiltaksområdet. og det er ikke påvist miljøgifter i sedimentene. Tiltaket kan medføre forurensning i form av oppvirvling og spredning av partikler fra sjøbunn eller utfyllingsmasser samt spredning av plast som følger med sprengsteinen. I tillegg vil sjøbunnen i selve tiltaksområdet påvirkes. Fylkesmannen kan ved behov sette vilkår om tiltak for å avbøte på miljøpåvirkningen

Naturverdier

Fylkesmannen har gått gjennom flere kunnskapsbaser, deriblant Naturbase, Fiskeridirektoratets kartbase og Lakseregisteret.

Det er registrert en svært viktig forekomst av naturtypen skjellsand drøye 100 meter sør for tiltaksområdet.

Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Hadsel kommune.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Maria L. Seivåg hos Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 16 05. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.