Tilskotsordningar 2019

Tilskotsordningar innanfor fagområda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, ureining og klima.

Rundskrivet omtalar tildelingskriterium, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet.

Alle søknader skal sendast via elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 15.januar 2019 for dei fleste tilskota.

Søknadsfrist:
15.01.2019 00:00:00
Målgruppe:
Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Ansvarleg:
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet
Kven kan søkje:
Kommunar, grunneigarar, privatpersonar, lokale og regionale organisasjonar, friluftsråd, verksemder, interkommunale selskap m.m.