Kommunane og legane sitt ansvar etter smittevernlova

Smittevernlova skal verne folk mot smittsame sjukdomar. Lova skal sikre at helsestyresmaktene og andre styresmakter set i verk naudsynte smitteverntiltak og samordnar dette arbeidet.

Lova skal òg verne rettsvernet til den enkelte som vert omfatta av smitteverntiltak. 

Kommunen er lokal smittevernmynde

Smittevernlova § 7-1 seier at kommunen skal syte for at alle som bur eller som midlertidig  er i kommunen, er sikra naudsynte tiltak med omsyn til smittsam sjukdom. Kommunen skal òg utføre dei oppgåver innan smittevernet som påleggast i lova her eller føresegner i medhald av lova.

Legen sine plikter

Etter smittevernlova § 3-5 skal legen vere særleg merksam på moglegheita for at pasienten har ein allmennfarleg smittsam sjukdom, slik covid-2019 (koronavirus) no er definert. Ein lege som får mistanke om at ein pasient har ein slik sjukdom, skal etter samtykke frå pasienten  gjere eller sette i verk dei undersøkingar som er naudsynte for å avgjere om det ligg føre ein slik sjukdom.

Utvida mynde i særlege situasjonar

Smittevernlova gjev òg kommunane og Helsedirektoratet utvida mynde, mellom anna kan helsepersonell påleggast utvida oppgåver.

Smittevernlova § 4-9 fjerde ledd seier at ein lege som er tilsett i kommunen eller som utfører helse- og omsorgstenester på vegner av kommunen (t.d. fastlegar), har plikt til å ta del i førebygging av ein allmennfarleg smittsam sjukdom og i undersøking og behandling av ein person som er smitta med ein slik sjukdom, når det er naudsynt  og etter vedtak av kommunestyret.

Med heimel i smittevernlova §§ 4-9 og 7-10 kan òg Helsedirektoratet pålegge helsepersonell å følgje nærmare bestemde faglege retningsliner i samband med førebygging, undersøking, behandling eller pleie ved allmennfarleg smittsam sjukdom.