DSB-CIM - temaside og ressursar

Fylkesmannen har rettleiings- og brukarstøtteoppgåver for kommunane i høve krisehandteringsverktøyet DSB-CIM, og på denne temasida ønskjer vi å samle relevante ressursar og informasjon som kan vere nyttig.

Kva er DSB-CIM?

CIM er ei forkorting av Crisis Information Management, og er eit norskutvikla krisehandteringsverktøy. DSB-CIM er ein versjon der Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er systemeigar. Kommunane har tilgjengeleg ein kostnadsfri basisversjon av DSB-CIM, og kan bygge vidare med ulike modular etter eige ønskje.

Verktøyet kan brukast både i høve førebyggjande arbeid og ved krisehandtering. Varsling, loggføring og rapportering via Fylkesmannen til sentrale styresmakter er døme på bruksområde.

DSB gjennomfører jamleg grunnkurs og administratorkurs ved kurssenteret sitt i Heggedal i Asker (NUSB). Vi tilrår kommunane å delta på DSB sine kurs. Særleg for dei som skal vere administrator i kommunen sin DSB-CIM, bør ha gjennomført administratorkurs. Vi har òg god erfaring med å arrangere kurs lokalt med instruktør frå DSB tidlegare, og ønskjer å fortsette med dette. Kor ofte slike kurs vil bli arrangert lokalt, vil avhenge av interesse og ønskje frå kommunane.

Kva kan Fylkesmannen hjelpe med?

  • Brukarhandtering (endre passord/opprette nye brukarar/opne stengte brukarkontoar) skjer lokalt, men administrator kan kontakte Fylkesmannen ved behov for t.d. å endre sin eigen tilgang.
    • Ved uønskte hendingar eller situasjonar der det er viktig for kommunen å få opna tilgang raskt, er vi sjølvsagt tilgjengeleg for å hjelpe òg med andre brukarar sin tilgang.
  • Støtte kommunen sin administrator ved behov, som diskusjonspart og ev. hjelp med praktisk gjennomføring av t.d. tilpassingar av installasjonen.
  • Bindeledd mellom kommunane og leverandøren.
  • Tilgang som administrator og superadministrator for kommunar som ikkje allereie har dette sjølv, går via oss. For å få superadministratortilgang må ein ha gjennomført administratorkurs.
  • Vidareformidle innspel til endringar frå kommunane til DSB og leverandøren.
  • Utarbeiding av rettleiingsmateriell - skriftleg og video.

Fylkesmannen informerer kommunane v/beredskapskontakt om vedlikehald av installasjon og oppgraderingar.

Vi gjer òg merksam på at det finns ein hjelpefunksjon inne i installasjonen; knapp med spørjeteikn i øvre høgre hjørne.


Aktivitetar

11. november: CIM-trim, tema: rapportdeling. Frist 15. november

Kontaktpersonar DSB-CIM hjå Fylkesmannen i Vestland