Krisehandtering og samordning

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Fylkesmannen og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir


09.08.2019

Samfunnstryggleiksministeren på besøk i Jølster

Samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var onsdag 7. august i Jølster for å sjå skredområda og for å snakke med innsatspersonell og innbyggjarar som vart råka av skreda.

13.05.2019

Årleg samling i fylkesberedskapsrådet 2019

Det nye fylkesberedskapsrådet i Vestland var samla til si første årlege samling i Førde 10. og 11. april 2019.

30.04.2019

Evalueringsmøte etter brann i Gudvangatunnelen

Samvirket ved handteringa av brannen i Gudvangatunnelen 30. mars var tema for evalueringsmøte i Aurland fredag 26. april.

04.04.2019

Møte i fylkesberedskapsrådet

Det nye fylkesberedskapsrådet for Vestland blir samla til sitt årlege møte i neste veke.


Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.

Fylkesberedskapssjef