Analyse av uønskte hendingar på cruiseskip

I fjor haust publiserte Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ein analyse av uønskte hendingar som kan inntreffe på cruiseskip. I kjølvatnet av hendinga med cruiseskipet Viking Sky er analysen meir aktuell enn nokon gong.

Analysen tek føre seg tre ulike scenario som er lagt til Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane. Scenarioa handlar om brann, smitteutbrot og blackout (tap av motorkraft). Føremålet med analysen har mellom anna vore å belyse beredskapsmessige utfordringar med cruiseskipstrafikken, skildre rolle- og ansvarsforhold ved krisehandtering og vurdere risikoen som knyter seg til slike hendingar. Analysen er eit resultat av eit samarbeid mellom: Vest politidistrikt, Helse Førde, Bergen brannvesen, Kystverket, Sogn og Fjordane Røde Kors, Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt, Aurland kommune, Aurland hamnevesen, Stryn kommune og dei tidlegare fylkesmannsembeta i Sogn og Fjordane og Hordaland.