Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


20.08.2019

Søknad om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn frå produksjon av sløgd laks

Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn ved produksjon av fersk sløgd laks på Båtavika 30 i Kvam kommune. Frist for uttale er 24. september 2019.

01.07.2019

Tilsyn avdekka manglar ved tanklagring

Åtte fylkesmannsembete og Miljødirektoratet utførte til saman 52 kontrollar i årets tanklagringsaksjon. Av desse vart 11 gjennomført i Hordaland og Sogn og Fjordane.

05.04.2019

Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane

Sunnhordland Naturgass AS (SNG) søkjer om løyve etter forureiningslova for biogassanlegg på Eldøyane i Stord kommune. Frist for å gje uttale er 15. mai 2019.

05.04.2019

Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg

Gulen kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp frå nytt vassbehandlingsanlegg for Ånneland vassverk. Anlegget skal installerast med membranfilter for å fjerne humus, parasittar, bakteriar og virus. Høyringsfrist er 14. mai 2019.

15.03.2019

Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset

Dock Express AS søkjer Fylkesmannen om løye til utdjuping/sprenging i sjø, mudring og utfylling på Rubbestadneset. Frist for uttale er 26. april 2019.

28.02.2019

Søknad om løyve - sikteverk ved Store Lungegårdsvann

Bybanen Utbygging vil etablere eit sikteverk for sortering av massar på anleggsområdet ved Store Lungegårdsvann. Frist for uttale er 5. april 2019. 

06.06.2019

Pukkverk kan bli betre på skriftlege rutinar

I mai og juni 2018 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med 15 pukkverk i Hordaland og to i Sogn og Fjordane. Både mobile/midlertidige og stasjonære pukkverk vart kontrollerte.

11.01.2019

Meldeskjema for produksjon av pukk, grus, sand og singel

Produksjon av pukk, grus, sand og singel skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for skipsverft og andre anlegg for mekanisk overflatebehandling av metallkonstruksjonar

Skipsverft og andre verksemder som driv mekanisk overflatebehandling, vedlikehald og reparasjon av metallkonstruksjonar skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling

Verksemder som driv med kjemisk eller elektrolytisk overflatebehandling skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for forbrenningsanlegg for reine brensel

Forbrenningsanlegg for reine brensel skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for asfaltverk

Asfaltverk skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for fiskeforedlingsverksemder

Verksemder som foredlar fisk, skjell, blautdyr og skalldyr skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

09.01.2019

Søknad om utsleppsløyve for Tokagjelet kraftverk

Tokagjelet AS søkjer om løyve til utslepp av borevatn i samband med bygging av Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Planlagt oppstart av borearbeid er juni 2019 og forventa drivetid er om lag 12 månadar.

07.01.2019

Mudring, dumping og utfylling - søknadsskjema

Ved mudring/graving og disponering av massar og material i sjø og vassdrag må tiltakshavar på førehand avklare med Fylkesmannen om ønskt tiltak kan gjennomførast, og om tiltaket krev løyve etter forureiningsregelverket. Her finn du søknadsskjema for å sikre at alle nødvendige opplysningar vert omtalt.