Endra reglar for skogeigarar som ikkje er MVA-pliktige og bruk av skogfond

Landbruksdirektoratet har endra praksisen for bruk av skogfond for skogeigarar som ikkje er MVA-pliktige. Dei kan no nytte skogfond med skattefordel til også å dekke meirverdiavgifta på investeringa.

Det er Skattedirektoratet som har avklart korleis dette skal praktiserast.

Skogeigarforbundet og Skogkurs har omtala endringane på heimesidene sine.

Ved tilskotsutrekning skal framleis kostnad utan MVA vere grunnlag for tilskotet. (Skatteetatens avklaring har ikkje noko med tilskotet å gjere).

Forklaring om føring av skjema

Landbruksdirektoratet sitt brev: Avklaring om skogfond for skogeiere som ikke er MVA-pliktige og endret praksis når det gjelder skattefordel av skogfond for denne gruppen