Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan løyvast til organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan.

Vis meir


29.08.2019

Marknadshagekurs - etablering og drift av småskala grønsaksproduksjon

Vestlandet treng meir lokalproduserte grønsaker. Til hausten startar det opp eit kurs, 18.-19. november på Voss, for å gje ferske grønsaksdyrkarar ein god start på ein spennande driftsform for småskala grønsaksprodusjon; marknadshagar. 

28.08.2019

Informasjonsmøte om marknadshagedrift og kurs i småskala grønsaksproduksjon

Den 18. og 19. september vil det bli informasjonsmøter i Jølster og Bergen, for eit kurs i etablering og drift av ein marknadshage. Kurset er eit ledd i ei nysatsing på småskala grønsaksproduksjon for lokalsal på Vestlandet.

02.08.2019

Jordfinner og parsellhageveileder

Bybonden i Bergen har utvikla ein app for å finne eller å tilby dyrkbar jord. Arealappen «Dyrkingsareal» skal hjelpe deg med å finne raskare fram til eigaren av eit dyrkbart areal. 

01.03.2019

Urbant Landbruk

Urbant landbruk kan aktivisera byareal, gjera tettstader grønare og meir sosiale og bidra til mindre matsvinn. I eit klimaperspektiv må me alle finne kretsløpsløysingar. Kunnskap om matproduksjon er eit viktig ledd i dette.