Opphaldsløyve til sesongarbeidarar under covid-19-pandemien

Arbeidstakarar som har eller nyleg har hatt opphaldsløyve og som oppheld seg i Norge under covid-19-pandemien, kan få fornya opphaldsløyve sjølv om samla opphaldstid vert overskride.

Fornya opphaldsløyve vert gitt for nytt sesongbasert arbeid innan landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos same eller ny arbeidsgjevar.

Forskrift om midlertidig endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere under covid-19-pandemien)