Inn på tunet

Inn på Tunet er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tilbodet skal gje meistring, utvikling og trivsel.

Fylkesmannen har ansvar for å følgja opp den nasjonale satsinga på Inn på tunet. Det er Fylkesmannen si landbruksavdeling som koordinerer arbeidet med Inn på tunet i Vestland.

Hovudoppgåver:

  • å gjera Inn på tunet betre kjent i kommunal og statleg sektor
  • å auka kompetansen på kjøpar- og tilbydarsida gjennom utviklingsarbeid, informasjonsarbeid, kurs og andre aktivitetar