Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


21.01.2020

Kjøtproduksjon i Vestland

Kjøt frå storfe er den dominerande kjøtproduksjonen i Vestland.

16.01.2020

Landbrukstilskot med ny adresse i 2020

Bønder må førebu seg på kommune og fylkeskommune som ny adresse for fleire landbruksordningar. Dette er oppgåver som blir flytta som resultat av regionreforma.

14.01.2020

Det beste av smakar frå Fjord-Norge på veg til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen er klare for verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche. På fredag opnar statsråd Bollestad den norske standen i Berlin.

13.01.2020

Investeringsstøtte til frukt, bær og grønt

Også i 2020 vert det høve til å søkje om tilskot frå Innovasjon Norge til investeringar innan frukt, bær og grønt.

13.01.2020

Mjølkeproduksjon frå ku i Vestland

Vestland er eit fylke med mange små og store mjølkebruk, og det fjerde største mjølkefylket for kumjølk.

20.12.2019

Fagsamling sau 10. og 11. januar

Vi inviterer til den årlege fagsamling for saueprodusentar 10. og 11. januar på Thon Hotell Jølster. Arrangør er Nortura SA, Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane Sau og Geit.

20.12.2019

Du grøne glitrande gran god dag - godt resultat krev innsats

No står om lag 1,4 millionar juletre klar for norske stover. Mange forlét rota for veker sidan og ligg allereie lagra og skrik etter vatten. 

11.12.2019

Bonde med mange jern i elden vart heidra med pris

Lars Ingvald Folkedal har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd. I dag har garden om lag 6 årsverk. I november fekk Folkedal tildelt bedriftsutviklingsprisen for Hordaland. 

09.12.2019

Ny ordning: Pelsdyrkompensasjon

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle no, kan søke om kompensasjon.

05.11.2019

Småskala grøntproduksjon er skreddarsydd for Vestlandet

I år starta det opp to viktige småskalakurs innan produksjon av frukt, bær og grønt. Kursa kan bli modell for andre. Allsidig og intensiv drift tilpassa lokal-sal er viktige stikkord for kursa.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel