Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


04.08.2020

Karbonbinding i rett jordtype

Det er viktig å kjenne terrenget og landbruksjorda si for å kunne velje rett strategi i klimaarbeidet på ein gard.  Karbonbinding i jord er sett på som ein positiv strategi for å redusere CO2-avtrykket frå jordbruket. I nokre tilfeller er det mest effektive tiltaket å hindre nedbryting av karbon, framfor å prøve å binde karbon i jorda på ein vestlandsgard. 

22.07.2020

Bønder får gode råd

Når bønder står ovanfor dei store vala, treng dei nokon å rådføre seg med.

17.07.2020

Lagar matfat for insekt i Lærdal

Bønder i Lærdal sår blomster som skal betre livsgrunnlaget og auke næringstilgangen til insekt. Dette er ei prøveordning for Lærdal der bonden får tilskot gjennom regionalt miljøprogram i Vestland.

14.07.2020

Mindre frukt

2019 var i hovudsak eit godt fruktår med rekordhøge avlingar av plomme og gode avlingar av eple. Foreløpige prognosar tyder på at det vert lågare produksjon i 2020.

10.07.2020

Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har lansert statistikkbanken for landbruket i Vestland. Vi inviterer til innføringskurs for å verte kjend med statistikkbanken!

10.07.2020

Besøk verdsarven i sommar!

Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden er vel verd eit besøk i sommar! Området er eitt av åtte norske verdsarvområde på UNESCO si Liste for kultur -og naturarv - Verdsarvlista.

09.07.2020

Koronavirus og sesongarbeid i landbruket

Fylkesmannen får mange spørsmål knytt til sesongarbeid i samband med koronavirusutbrotet. Her har vi samla viktig informasjon og lenker.

09.07.2020

Landbruk og klima - komplekse utfordringar krev heilskaplege løysingar

Kva rolle spelar landbruket i ei verd der klimagassutsleppa skal ned? Og kva konsekvensar får klimaendringane for matproduksjonen? Vi inviterer til webinar om klima og landbruk 26. august. 

07.07.2020

Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har lansert statistikkbanken for landbruket i Vestland. Vi inviterer til innføringskurs for å verte kjend med statistikkbanken!

07.07.2020

Vis omsyn til dyra i ferien din

Kast ikkje metallboksar frå deg i naturen. Når husdyra får i seg metallrestar, kan det føre til store lidingar og død.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel