Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


20.06.2019

Tilskot til tiltak grunna skrantesjuke

Det er no lyst ut midlar til beitelag som vert råka av restriksjonar knytt til  skrantesjuke.

12.06.2019

Nytt regionalt miljøprogram for Hordaland og Sogn og Fjordane

Som ein del av miljøprogrammet kan bønder søkje tilskot til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, å ta vare på biologisk mangfald og kulturminne, og å redusere ureining. Oversikt over dei ulike tilskota i miljøprogrammet finn du her.

11.06.2019

Infomøte om nye reglar for køyre- og kviletid òg for dyrebilsjåførar

Nye reglar for køyre- og kviletid for lastebilsjåførar kan bety noko for beitenæringa som ofte sankar dyra på same tid fleire plassar i fylket. Nortura, Hordaland Sau og Geit og Fylkesmannen i Vestland vil informere og diskutere med næringa moglege løysingar og korleis ein kan tilpasse desse reglane.

06.06.2019

Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.

06.06.2019

Landbrukskonferansen 2019 - Klimaklokt vestlandslandbruk

Korleis kan landbruket medverke i klimadugnaden og korleis kan bonden handtere klimaendringar? Dette er hovudtema for Vestland sin første landbrukskonferanse.

29.05.2019

Hjort, skog og gras

Hjortebestanden er høg og korleis kan landbruksnæringa tole den store belastninga med beiting? Det vert fagdag 19. juni i Ålfoten om utfordringar i skogforynging og grasproduksjon.

20.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. Tjue verksemder frå regionen vert plukka ut som deltakarar til messa. Er di verksemd ei av dei?

16.05.2019

Svar på høyring om endring av CWD-forskrifta

Dei føreslåtte restriksjonane er viktige i bekjemping av CWD, men får konsekvensar for beitenæringa. Bøndene må få kompensert for ekstra arbeid og ulemper.

10.05.2019

Andelslandbruk - ny vestlandsmodell

Andelslandbruk er ei nyskapande omsetningsform for norsk landbruk. Planleggingsarbeid for ein vestlandsmodell er i gang.  Målet er 10 andelslandbruk i Vestland om to år.

09.05.2019

Kommunesamling om regionalt miljøtilskot

Fylkesmannen ønskjer kommunetilsette velkommen til samling om dei regionale miljøtilskota (RMP-tilskota). Det vert òg ein bolk om kart i Fylkesatlas med tema vassforureining.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel