Kommunal fornying

Noreg har ein omfattande offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. All fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Vis meir


23.05.2019

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Hordaland

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Hordaland.

23.05.2019

Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane.     

09.01.2019

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i Hordaland

Fylkesmannen vil med dette invitera kommunane til å søkje om skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt (prosjektskjøn) for 2019.

09.01.2019

Utlysing av fornyingsmidlar for 2019 i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har sett av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2019 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.