Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Vi følgjer situasjonen kontinuerleg.

For meir informasjon om status for koronaviruset i Vestland, generelle råd frå helsestyresmaktene og oversikt over informasjon til publikum og helsepersonell, klikk her.

08.04.2020

Gradvis opning av barnehagar og skular

Barnehagane gjenopnar frå 20. april og seinast 27. april. 1.-4. trinn i skulen og SFO frå 27. april. Vidaregåande skular opnar òg for elevar på VG3 som følgjer yrkesfaglege løp i skule og yrkesfagelevar på VG2.

06.04.2020

Rettleiingstelefon for barneverntenestene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har oppretta ein rettleiingstelefon for barnevernsleiarar og kommuneleiarar med ansvar for barnevern.

06.04.2020

Råd om personleg verneutstyr ved covid-19

For at personleg verneutstyr skal ha ønska effekt, må det nyttast på rett måte og til rett tid.

06.04.2020

Opplæring av personale i kohortavdelingar og smitteisolat

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT) Vestland har utarbeidd ein opplæringspakke som kommunane kan nytte i opplæring av personale i kohortavdelingar og smitteisolat.

06.04.2020

Faktaark om falske nyhende

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

03.04.2020

Rettleiing om regelverket for individuell plan, koordinator og koordinering

Mellombelse endringar i helselovgjevinga fører til endringar i regelverket om individuell plan, koordinator og koordinering.

03.04.2020

Webinar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til webinar for kommunelegar og allmennlegar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta måndag 6. april.

03.04.2020

Kritiske samfunnsfunksjonar innan vassdragskalking

Kontinuerleg vassdragskalking utan avbrot er eit viktig og avgjerande tiltak for å sikre god nok vasskvalitet i laksevassdrag som er påverka av forsuring.

02.04.2020

Informasjon til avfallsanlegg

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir Miljødirektoratet avfallsanlegg midlertidig løyve til å ta imot og lagre meir avfall. Dei har også bedt kommunane halde gjenvinningsstasjonane ope for å sikre eit minimumstilbod.

02.04.2020

Nettundervisning om koronavirus og covid-19 i sjukeheimar

Fredag 3. april held Folkehelseinstituttet nettundervisning om koronavirus og covid-19, og korleis dette bør handterast i sjukeheimar.

Fleire nyhende