Smittevern

Godt smittevern er ein føresetnad for å avgrense utbrot og spreiing av smittsame sjukdommar i helsetenesta og samfunnet. Godt smittevern er også avgjerande for å handtere utfordringa med antibiotikaresistens.

Regjeringa har lansert ein handlingsplan for eit betre smittevern. Handlingsplanen skal redusere helsetenesteassosierte infeksjonar og gi betre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er eit veksande problem i verda og er eit alvorleg trugsmål mot global helse. Vi risikerer ei framtid utan effektive antibiotika, der infeksjonar som i dag blir rekna som ufarlege, igjen kan bli eit stort helseproblem og ein hyppig dødsårsak.

Smittevern og infeksjonsførebygging bidrar til å hindre antibiotikaresistens. Høg vaksinasjonsdekning, både i befolkninga generelt og spesielt blant helsepersonell, er eit viktig tiltak.

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmannen deltek i arbeidet med å setje i verk smitteverntiltak, og følgjer opp bruken av antibiotika. Fylkesmannen skal dessutan bidra aktivt for å auke talet på personar som vaksinerer seg mot sesonginfluensa, særleg blant tilsette i helsetenesta. Fylkesmannen arrangerer kvart år smittevernkonferansar for kommunale leiarar og anna personell i den kommunale helse- og omsorgstenesta.

Vis meir


20.04.2020

Forsvarleg drift i helseverksemder med ein-til-ein kontakt

I Helsedirektoratet sin rettleiar kan helsepersonell finne råd om smittevern og covid-19.

06.04.2020

Råd om personleg verneutstyr ved covid-19

For at personleg verneutstyr skal ha ønska effekt, må det nyttast på rett måte og til rett tid.

30.03.2020

Rettleiar for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasientar og brukarar

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiar som gjer greie for rettsgrunnlaga for gjennomføring av ulike tiltak overfor personar med og utan samtykkekompetanse i helse- og omsorgstenesta.

20.03.2020

Råd om sosial distansering

Sosial distansering er ein måte å avgrense og seinke utbrotet av covid-19. Råda gjeld for befolkninga generelt, dei som er i heimekarantene og dei sjuke som skal vere i isolering. 

20.03.2020

Pendling til og frå kommunar med lokale vedtak om karantenereglar

Kommunar med lokale vedtak om karantenereglar kan ikkje nekte innbyggjarar utan indikasjon på eller eksponering for smitte og som pendlar over fylkesgrenser, utreise frå kommunen i karantenetida.

10.03.2020

Informasjon om utbrotet av koronavirus

Her er generelle råd frå helsestyresmaktene og oversikt over informasjonskjelder hjå sentrale styresmakter.

10.03.2020

Kommunane og legane sitt ansvar etter smittevernlova

Smittevernlova skal verne folk mot smittsame sjukdomar. Lova skal sikre at helsestyresmaktene og andre styresmakter set i verk naudsynte smitteverntiltak og samordnar dette arbeidet.

14.02.2020

Smittevernplanane i Vestland er tilstrekkeleg oppdaterte

Kommunane i Vestland har fungerande smittevernplanar. Det viser oversikta vi har laga etter at koronaviruset braut ut i Kina. Vi oppmodar helsetenestene om å følgje med på nettsidene til Folkehelseinstituttet for oppdaterte råd.

31.01.2020

Informasjon til helsepersonell om handtering av pasient med mistenkt koronavirus

Folkehelseinstituttet har saman med Helsedirektoratet og CBRNE-senteret laga eit informasjonsskriv med konkrete råd til både kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta.

27.01.2020

Vertktøy for pandemiplanlegging

Helsedirektoratet har laga ei utvida momentliste som kan vere eit nyttig grunnlag for kommunane og helseføretaka når dei skal lage lokalt pandemiplanverk.