Omsorgstenester

Alle kommunar skal yte tenester til den som ikkje klarer seg sjølv og er avhengig av praktisk eller personleg hjelp til å greie daglege gjeremål, eller har spesielle behov. Årsaka kan vere sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.

Omsorgstenester skal organiserast slik at brukar så langt som mogleg kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Omsorgstenester skal utformast i samråd med brukaren. Kommunane har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. 

Det finst fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller lønn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen kan yte teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på lik linje med i ordinære heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i kommunens vurdering av behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga til kommunen. Dersom klaga ikkje når fram, blir ho send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


09.06.2020

Lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Ei ny stortingsmelding skal bidra til meir openheit om døden, og gi alle ei verdig avslutting på livet etter eige ønske og behov.

03.06.2020

Kompetanse- og rekrutteringsplanlegging i kommunane

Mange kommunar i Vestland rapporterer om store rekrutteringsutfordringar på helse- og omsorgsfeltet. Vi oppfordrar kommunane til å inkludere kompetanse- og rekrutteringsplanlegging som ein sentral del av samfunnsplanarbeid.

02.04.2020

Nettundervisning om koronavirus og covid-19 i sjukeheimar

Fredag 3. april held Folkehelseinstituttet nettundervisning om koronavirus og covid-19, og korleis dette bør handterast i sjukeheimar. 

27.03.2020

Vedtak om plass på venteliste for langtidsplass på sjukeheim

Dersom kommunen avslår ein søknad om langtidsplass må dei også gjere vedtak dersom søkaren ikkje får plass på venteliste.

20.03.2020

Utsett frist for rapportering av kompetanse- og innovasjonstilskotet

Grunna koronasituasjonen blir rapporteringsfristen flytta ein månad.

28.02.2020

Nasjonal informasjonskampanje om demens

Kampanjen har som mål å bygge ned stigma, og å få fleire som har symptom på kognitiv svikt til å søke utgreiing.

04.02.2020

Kvinne fekk ikkje forsvarleg oppfølging av Bergen kommune

Ei kvinne var liggande unødvendig lenge med slag heime – heimesjukepleia følgde ikkje rutinane sine.

27.01.2020

Rapportering på tilskotet styrking av habilitering og rehabilitering 2019

Kommunar som har fått tildelt tilskot i 2019 skal rapportere om bruken av midlane innan 1. april 2020.

16.01.2020

Retten til individuell plan og koordinator blir i for liten grad teke vare på for personar med demens

Personar med demens sin rett til individuell plan og koordinator vert ikkje teke vare på slik den skal i altfor mange av kommunane våre. Mange kommunar har heller ikkje fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbod.

16.01.2020

Kommunane må ha tettare oppfølging av personar med demensdiagnose

Det er manglar i kommunanes systematiske oppfølging og individuelle tilrettelegging av tenestetilbodet til pasientar med demensdiagnose. Forbetringspotensialet er også stort når det gjeld systematisk informasjon- og opplysningsarbeid.

Fleire nyhende