Lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Ei ny stortingsmelding skal bidra til meir openheit om døden, og gi alle ei verdig avslutting på livet etter eige ønske og behov.

Innsatsområda i meldinga er openheit om døden, ein heilskapleg tilnærming, medverknad og valfridom, barn og unge, familien, pårørande og frivillige og kompetanse og kunnskap.

Gjennom målretta tiltak skal denne meldinga bidra til at alle menneske får ei verdig avslutting på livet, i tråd med eigne ønske og behov.

Stortingsmeldinga Lindrende behandling og omsorg (Meld.St. 24 (2019-2020)) er publisert på Regjeringen.no.

Kontaktpersonar