Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


24.01.2020

Utbrot av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider med å førebu korleis helsetenesta skal kunne handtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kjem til Noreg.

20.01.2020

Søk tilskot til utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Målet med ordninga er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skulehelseteneste.

17.01.2020

Risikoreduserande tiltak blir ikkje følgde konsekvent ved fleire helseføretak

Det landsomfattande tilsynet med helsehjelp til pasientar som blir utlokalisert frå somatiske avdelingar er gjennomført.

12.12.2019

Fylkeskommunen tek over forvaltninga av tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod

Forvaltninga av tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod skal overførast frå Fylkesmannen til fylkeskommunen.

12.12.2019

Nasjonal fagleg retningsline for tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Retningslina skal bidra til å styrke oppdagar- og handlingskompetansen hos leiarar og tilsette i kommunane slik at utsette barn og unge blir oppdaga tidleg og får tilpassa hjelp og oppfølging.

05.12.2019

Vil auke vaksinasjonsdekninga hos helsepersonell

Helsepersonell er meir utsett for smittsame sjukdomar enn befolkninga generelt. Ein ny rettleiar har mål om å auke vaksinasjonsdekninga.

04.12.2019

Kurs for helsepersonell som skal følgje opp barn som pårørande

Eit nytt e-læringskurs skal gi tilsette i kommunale helse- og omsorgsteneste betre kompetanse til å følgje opp barn som pårørande.

27.11.2019

Drapa i Haugesund og Florø er like alvorlege

Fleire drap  på Vestlandet det siste året er utførte av personar som har vore psykotiske. Tilsynsmyndigheita undersøker og følgjer opp drapa i Haugesund og Florø, på litt ulike måtar.

25.11.2019

Tvangsavgrensingslova blir for vanskeleg

Framlegget til ei ny tvangsavgrensingslov er for omfattande, komplisert og fragmentert. Det blir utfordrande for fagfolk å bruke lova, og dermed problematisk med omsyn til rettstryggleiken.

22.11.2019

Vellukka fagdag om viktig og vanskeleg tema

Fagfolk må tørre å vurdere moglegheita for omsorgssvikt og overgrep, og det er viktig å følgje opp det enkelte barn og familie. 

Fleire nyhende