Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


21.06.2019

Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg

Førekomsten av hepatitt C skal reduserast med 90 prosent innan utgonga av 2023, og ingen i Noreg skal døy eller bli alvorleg sjuke som årsak av hepatitt C-virus.

19.06.2019

Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn etter alvorlege hendingar i kommunale helse- og omsorgstenester

Frå 1. juli 2019 har alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester plikt til å varsle om dødsfall og svært alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn.

07.06.2019

Undersøker barnedødsfall

Fylkesmannen startar tilsyn etter at vi har fått melding om at eit lite barn frå Askøy kommune døydde på Haukeland Universitetssjukehus.

29.05.2019

Oppdatert informasjon om jodtablettar

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.

23.04.2019

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Arbeidet med å betre pasienttryggleik og redusere pasientskadar skal styrkjast.

11.04.2019

Feil operasjon var uforsvarleg helsehjelp

Ein pasient fekk ved ein feil operert ut tjukktarmen ved Haukeland universitetssjukehus. Årsakene til hendinga var samansette. Rutinane som skal sikre at rett pasient får rett inngrep, svikta på fleire område. Klinikkleiinga må ta ansvaret saman med dei som opererte. Sjukehuset har sett i verk fleire tiltak som følgje av hendinga.

09.04.2019

Nye utdanningsløp for spesialistutdanninga

Det nye spesialistutdanningsløpet for legar i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin trådde i kraft 1. mars 2019 for del 2/3.

29.03.2019

Markering av den nasjonale handhygienedagen 5. mai 2019

Handhygiene er eit svært viktig tiltak i kampen mot antibiotikaresistens og helsetenesteassosierte infeksjonar. Markeringa er ein viktig del av det førebyggande arbeidet.

29.03.2019

Ungdom får tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse

Fylkesmannen i Vestland har på førespurnad frå Folkehelseinstituttet (FHI) kartlagt kommunane sitt tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse.

15.03.2019

Habilitering og rehabilitering i kommunane – kva er status i 2019?

Helsedirektoratet sender om kort tid ut ei spørjeundersøking med svarfrist 5. april 2019.

Fleire nyhende