Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


17.09.2019

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga

Fylkesmannen oppnemner medlemmer til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. Det skal vere ein kontrollkommisjon ved kvar institusjon der nokon er under psykisk helsevern.

17.09.2019

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

Fylkesmannen oppnemner medlemmer til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. Det skal vere ein kontrollkommisjon ved kvar institusjon der nokon er under psykisk helsevern.

10.09.2019

Helsehjelp til pasientar som blir flytta grunna plassmangel

Pasientane skal få forsvarleg helsehjelp uavhengig av korleis sjukehusa løyser utfordringar med overbelegg.

29.08.2019

Pasient fekk ikkje livsviktige medisinar

Ein pasient som fekk gjennomført levertransplantasjon, fekk ikkje forsvarlege helse- og omsorgstenester frå Bømlo kommune i etterkant.

06.08.2019

Stadlege tilsyn gir betre opplyste saker

Etter fem alvorlege hendingar i 2018, har Fylkesmannen i Vestland hatt mål om å gjennomføre fleire stadlege tilsyn. Resultatet er betre opplyste saker og raskare konklusjonar.

24.07.2019

Bruk av tittel som krev autorisasjon

Arbeidsgjevar har ansvar for å sikre at dei tilsette har autorisasjon, samtidig som helsepersonell sjølv har ansvar for å sikre at dei faktisk har denne. Ei utdanning gir ikkje helsepersonell automatisk rett til å kalle seg til dømes helsefagarbeidar, lege eller tannteknikar.

08.07.2019

Tilskot til styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta 2019

19 kommunar i Sogn og Fjordane og 24 i Hordaland har søkt om tilskot frå Helsedirektoratet.

11.07.2019

Klagerett på avgjerder om helse- og omsorgstenester

Dei næraste pårørande har, som regel, ikkje klagerett på vegne av vaksne som manglar samtykkekompetanse. For dei som manglar samtykkekompetanse må det oppnemnast verje, dersom vedkommande sjølv ikkje kan gi gyldig fullmakt.

04.07.2019

Endringar i smittevernlova har tredd i kraft

I den reviderte smittevernlova er det mellom anna nye krav som skal vurderast ved smitteverntiltak, ei presisering av plikta til å gi og ta i mot personleg smittevernrettleiing, og endringar i reglane om tvangsbruk.

28.06.2019

Bergen kommune driv med for høg risiko for svikt ved øyeblikkeleg hjelp døgntilbod og legevakt

Fylkesmannen finn at kommunen ikkje har sørgja for at øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet og legevakta har eit forsvarleg journalsystem. Vi har og konkludert med at det har vore svikt i styringa av øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet.

Fleire nyhende